Hyppää sisältöön

Henkilöstön ajatuksia hajautetun työn kehittämiseksi

Järjestimme valmennuksen hajautuneen työn ja hyvinvoinnin ympärillä. Mukana oli 60 henkilöä pohtimassa miten hajautuneen työn hyvinvointia voidaan parantaa.

1. HYVINVOINNIN JOHTAMINEN HAJAUTETUSSA TYÖSSÄ
 – Mistä asioista ollaan kiinnostuneita tällä hetkellä

 • Miten pitää yksinäisen / yhden alaisen työhyvinvoinnista huolta, kun työyhteisö / esimies on muualla?
 • Hajautettujen toimipisteiden toimintakulttuurien yhteensovittaminen?
 • Miten päällikkö pitää yhteyttä eri paikoissa oleviin henkilöihin?
 • Mikä yhteydenpito on henkilöstön, mikä organisaation kannalta riittävää?
 • Työn johtaminen etänä?
 • Miten rakentaa yhteisiä tavoitteita?
 • Miten osata huomioida kaikki tarvittavalla tavalla?
 • Yhteiset toimintatavat, miten luodaan ja varmistetaan?
 • 25 toimipistettä – miten johdat?
 • Nopeasti toimiva monikerroksinen organisaatio -> Miten saat toimimaan etukenossa useaan suuntaan yhdessä?
 • Henkilöstön hyvinvointi ympäri maailmaa
 • Eväitä yhdistelemiseen – johtaminen ei selkeää
 • Fyysisyyden merkitys tehyssä ja johtamisessa
 • Kun hajautetaan liikaa – mitä menetetään?
 • Miten on mahdollista huomioida ja toteuttaa yhdenvertainen hyvinvointi hajautetussa organisaatiokontekstissa?
 • Miten olet työnantajan tavoitettavissa -> miten työajan valvonta järjestetään?
 • Johtaminen -> matriisissa
 • Yhteisöllisyys -> miten saadaan aikaan -> ihmisten hyvinvointi?
 • Keinoja yhteydenpidon tehostamiseen? (etätyötä tekevällä voi olla suurempi kynnys olla yhteydessä esimieheensä)
 • Miten hälvennetään epäilyt siitä, että työtä on mahdollista tehdä ainoastaan työpaikalla (laiskotellaanko muuten)?
 • Työn ja vapaa-ajan suhde?
 • Korostuuko suhteissa hajautetussa työssä enemmän lähipiiri kuin työkaverit?
 • Miten hyvinvoinnin ongelmakohdat saadaan esille?   (esim. jaksamis- tai päihdeongelmat) -> esimies eri paikkakunnalla
 • Miten ratkaista ristiriita, yksilö/työyhteisö. päivittäisen työyhteisön puuttuminen?
 • Mitä osaamista tarvitaan verkostotyössä?
 • Miten saadaan eri paikoissa työskentelevät ihmiset työskentelemään yhdessä, kun kyse on tiimityöstä?
 • Mitä mahdollisuuksia hajautettu työ antaa työhyvinvoinnin lisäämiseksi?


2. HAJAUTUNEEN TYÖN KEHITTÄMINEN VALTIONHALLINNOSSA
– Mistä asioista puhumme ja mihin luottamuksen nelikenttään ne kuuluvat

MEILLÄ ON LUOTTAMUSTA
TÄSTÄ ASIASTA PUHUESSAMME
MEILLÄ EI OLE LUOTTAMUSTA
TÄSTÄ ASIASTA PUHUESAMME
OLEMME SAMAA MIELTÄ TÄSTÄ ASIASTA
 • Tyytyväisyys
 • Kaikki voittaa
 • Oman yksikön jory
 • Liian samanlainen ryhmä
 • Sisäänpäin lämpiäväisyys
 • Muutokset pahasta
 • Yhteinen vihollinen
 • Mukavuuden haluinen
 • Ummehtuu, jos ei kehittymiskykyä
 • Pelkoja, ei uskalleta olla eri mieltä
 • Voi syntyä, jos ei vanhoja rasitteita
 • Ei ruoki ideoita työn kehittämisessä
 • Liian kiva
 • Erittäin hyvät työkaverit, joiden toimintaa ei kritisoida -> näennäisharmonia
 • Puuhastelua
 • Tehottomuus
 • Strategian jalkauttaminen
 • Auktoriteetti
 • Virallinen kommunikaatio
 • Täällä ollaan 9-16
 • Ei vaikuttamismahdollisuuksia
 • Omaa mielipidettä ei kuulla
 • Johto aliarvioi kenen kanssa puhutaan
 • Huonosti suunniteltu toimintamalli / prosessi
 • Vanha historia henkilösuhteissa tuottaa
 • Pelko olla erilainen
 • Mukavuudenhalu
 • Oman aseman menettämisen pelko
 • Kritiikin sietokyky alhainen
 • Esimiehen sana painaa – > hiljaisuus
 • Tyydytään tilanteeseen
OLEMME ERI MIELTÄ TÄSTÄ ASIASTA
 • Tuloksellisuus
 • Prosessiorganisaation luominen
 • Palkitseva
 • Halpa
 • Taistelukestävyyttä / pitkäjänteoisyyttä / itseluottamusta/ oman rajallisuutensa edellyttävä
 • Kunnioitus
 • Dialogipörinä
 • Yksikkö/työ / toimiva tiimi
 • Asioista voidaan keskustella
 • Työhön uppoutuminen
 • Kiinnostavat asiat
 • Uskallus olla eri mieltä
 • Ylhäältä saneltu muutos
 • Puolustautuminen
 • Priorisointi
 • Puhumattomuus
 • Prosessi- ja yksikkörajojen ylittäminen
 • Yhdistämisten aiheuttamat erilaiset
  toimintakäytännöt
 • Tasapuolisuus ei toteudu
 • Pahan puhuminen
 • Vaino & harha
 • Kuka johtaa
 • Valtatyhjiö
 • Klikkien syntyminen
 • Esitysten, uusien asioiden tyrmäys
 • Tiedon panttaaminen
 • Ei tiedetä kuka tekee mitäkin
 • Epävarmuus tulevaisuudesta
 • Epäoikeudenmukaisuus

 

3. MITEN KEHITÄMME HAJAUTETTUA TYÖTÄ VALTIONHALLINNOSSA:

3.1. Mitä hyvää ja toimivaa meidän tulee säilyttää: 3.2. Mistä meidän pitää pystyä luopumaan: 3.3. Mitä meidän tulee kehittää:
 • Tiedonvälitys
 • Yhteiset työtavat
 • Intra
 • Vanhat verkostot, uusien verkostojen taustalla
 • Sosiaalinen aika
 • Terve varovaisuus
 • Vanha asiantuntijuus
 • Tiimityö
 • Hyväksi koetut pelisäännöt
 • Arvot
 • Perusrakenteet
 • Pysyvät työsuhteet
 • Sähköpostin vähentäminen
 • Kokouskäytänteiden uudistaminen / tehostaminen
 • Kasvokkain tapaamisten ylenpalttinen välttäminen
 • Tehottomat kokoukset
 • Vanhat työtavat
 • Säädöksiä ja normeja, jotka jäykistävät toimintatapoja
 • Vanhakantaisista mekanistisesta työn ymmärtämisestä
 • Monologipalaverit
 • Turha matkustaminen
 • Turhat kiellot ja rajoitukset
 • Tekniikan ehdoilla
 • Nöyristely
 • Formaalisuudesta
 • ”Näin on ollut aina ennen”  –ajattelumallista
 • Liiasta byrokratiasta
 • Määräaikaisuuksista
 • Liiallinen valvonta
 • Työn päällekkäisyydestä
 • Pikaviestin (tai laajempi)
 • Keskeneräisyyden sietäminen
 • Web-kokousten käyttöönotto
 • Tekniikan käytön oppiminen / kunnollinen hyödyntäminen
 • Sosiaalinen media
 • Perehdyttäminen kuntoon: eri tasoisia oppijoita
 • Motivoiminen
 • Kokemusten jakaminen virastorajojen yli
 • Kokouskäytännöt
 • Tekniikka
 • Luovutaan ennakkoluuloista
 • Ymmärretään, että ollaan samassa veneessä
 • Itsensä johtamisen taito
 • Aitoa yhteistyötä
 • Läpinäkyvyys
 • Arvostaminen
 • Luottamus
 • Kommunikointi