AVI kouluttaa – opetus- ja kulttuuritoimen valtakunnallinen täydennyskoulutuksen uusi organisoitumis- ja toimintamalli

Aluehallintovirastot ovat merkittäviä opetus- ja kulttuuritoimen henkilöstön täydennyskouluttajia.
Vuosittain tilaisuuksiimme osallistuu yli 25 000 henkilöä. Tämän lisäksi järjestämme informaatio-ohjaustilaisuuksia useita kymmeniä vuoden aikana.

Täydennyskoulutustarjontamme tavoitteita on kirkastettu vuoden mittaisella ”Maailman parasta täydennyskoulutusta”-hankkeella. Hanke osoitti, miten laaja ja monitahoinen toimintakenttämme on. Tarjoamamme täydennyskoulutustoiminta on asiantuntevaa ja kysyttyä, mutta myös runsasta, päällekkäistä ja jossain määrin koordinoimatonta.

Täydennyskoulutuksen järjestämiseen liittyviä prosesseja on syytä tarkastella edelleen valtakunnallisesta näkökulmasta. Uuden hankkeen tarkoituksena on kehittää yhteistä toimintakulttuuria täydennyskoulutus- ja informaatio-ohjaustoiminnan osalta valtakunnallisen koordinaation suuntaan. Muutos vaatii toimintatapojen uudelleentarkastelua monella eri tasolla ja eri ympäristöissä. Tätä voidaan tukea hyvällä ennakointi- ja verkostotyöllä sekä henkilökunnan asiantuntijuutta vahvistamalla.

Hankkeen aikana pyrimme siihen, että täydennyskoulutus- ja informaatio-ohjaustoimintamme on jatkossa asiakkaan näkökulmasta entistä asiantuntevampaa, ajantasaisempaa ja vaikuttavampaa sekä suunnitelmallista ja saavutettavaa. Koulutustarjontamme kehittyy toimialarajat ylittäen yhteistyössä eri verkostojen ja erityisesti sivistyskuntien kanssa huomioiden yhdyspinnat myös hyvinvointialueisiin.

Hankkeen tavoitteet ovat:

1. Organisoituminen
Luodaan ja kehitetään valtakunnallinen AVI kouluttaa verkostomainen johtamisen rakenne täydennyskoulutuksen ja informaatio-ohjauksen suunnitteluun ja toteuttamiselle.
2. Verkoston luominen
Vahvistetaan valtakunnallista yhteistyötä ja vuorovaikutusta, jotka luovat pohjan yhteiselle dialogille, moniäänisyydelle ja yhteiskehittämiselle. Verkostomainen johtaminen perustuu tiiviiseen vuorovaikutukseen alueiden ja eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa.
3. Toiminnan suunnittelu (kokeilut & testaus)
Laaditaan strategia, kehittämis- ja toimintasuunnitelma AVI kouluttaa -toimintamallin ohjenuoraksi.
4. Toiminta (ja arviointi)
Lähdetään toteuttamaan valtakunnallisia koulutuksia suunnitelman pohjalta.

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Hankkeessa tiivistettiin yhteistyötä ja yhtenäistettiin toimintakulttuuria aluehallintovirastojen kesken opetus- ja kulttuuritoimien täydennyskoulutustoiminnassa. Hankkeessa laadittiin strategia, sekä kehittämis- ja toimintasuunnitelma AVI kouluttaa -toiminnalle.

Syksyllä 2022 aluehallintovirastot suunnittelivat vuoden 2023 täydennyskoulutuksia yhteistyössä samanaikaisesti. Tällä päästiin eroon päällekkäisestä työstä ja luotiin yhteisiä toimintatapoja.

Hankkeen aikana toiminnalle rakennettiin valtakunnallisiin tiimeihin perustuva verkostomainen koordinointi täydennyskoulutus- ja informaatio-ohjaustoiminnalle. Aluehallintovirastot lisäsivät toimialojen välistä yhteistyötä täydennyskoulutustoiminnassa. Monialaiset koulutukset palvelevat laajempaa kohderyhmää ja edistävät eri toimialojen yhteistyötä myös kuntatasolla.

Henkilöstö sai hankkeessa valmennusta edellisessä hankkeessa tunnistettuihin osaamisen kehittymisen tarpeisiin. Erityisinä kehittämiskohteina olivat henkilöstön fasilitointi-, verkostotyö- ja dialogitaidot. Nämä taidot ovat keskeisiä täydennyskoulutustoiminnassa.

Hankkeen jälkeen aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuritoimien täydennyskoulutustoiminta on yhtenevää ja näyttäytyy näin myös ulospäin. Toiminta on koordinoitua ja tukee asiantuntijoiden yhteistyötä. Toimintatapojen suunnitteluun on osallistunut koko henkilöstö ja toiminnan keskiössä on asiakas.

Toiminnan koordinointiin ja suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa. Hyvin koordinoitu toiminta maksaa itsensä takaisin henkilöstön hyvinvointina ja toiminnan tehostumisena. Asiantuntijoilta jää aikaa oman työnsä kannalta oleellisiin asioihin.

Verkostoissa toimiminen on tärkeää. Muuttuvassa maailmassa on yhä vaikeampaa saavuttaa merkittäviä tuloksia ilman toimivia verkostoja. Verkostojen ytimessä on luottamus, tunteminen ja sitoutuminen. Toimiva dialogi oman henkilöstön sisällä ja sidosryhmien edustajien kanssa luo puitteet toimivalle toiminnalle. Jokaisen organisaatiossa on tunnettava vuorovaikutusvastuunsa.

Valmentava johtajuus ja tiimityöskentely luovat työskentelylle puitteet, jotka lisäävät työn merkityksellisyyttä ja osallisuutta. Ne nostavat motivaatiota ja tuloksia. Avaintekijä on hyvä viestintä, erityisesti kuuntelu. Hyvät ajatukset ja toteutustavat löytyvät usein jo organisaation sisältä, kunhan osaa kuunnella. Asiantuntijoiden ajatuksia kannattaa arvostaa.