AVI kouluttaa – opetus- ja kulttuuritoimen valtakunnallinen täydennyskoulutuksen uusi organisoitumis- ja toimintamalli

Aluehallintovirastot ovat merkittäviä opetus- ja kulttuuritoimen henkilöstön täydennyskouluttajia.
Vuosittain tilaisuuksiimme osallistuu yli 25 000 henkilöä. Tämän lisäksi järjestämme informaatio-ohjaustilaisuuksia useita kymmeniä vuoden aikana.

Täydennyskoulutustarjontamme tavoitteita on kirkastettu vuoden mittaisella ”Maailman parasta täydennyskoulutusta”-hankkeella. Hanke osoitti, miten laaja ja monitahoinen toimintakenttämme on. Tarjoamamme täydennyskoulutustoiminta on asiantuntevaa ja kysyttyä, mutta myös runsasta, päällekkäistä ja jossain määrin koordinoimatonta.

Täydennyskoulutuksen järjestämiseen liittyviä prosesseja on syytä tarkastella edelleen valtakunnallisesta näkökulmasta. Uuden hankkeen tarkoituksena on kehittää yhteistä toimintakulttuuria täydennyskoulutus- ja informaatio-ohjaustoiminnan osalta valtakunnallisen koordinaation suuntaan. Muutos vaatii toimintatapojen uudelleentarkastelua monella eri tasolla ja eri ympäristöissä. Tätä voidaan tukea hyvällä ennakointi- ja verkostotyöllä sekä henkilökunnan asiantuntijuutta vahvistamalla.

Hankkeen aikana pyrimme siihen, että täydennyskoulutus- ja informaatio-ohjaustoimintamme on jatkossa asiakkaan näkökulmasta entistä asiantuntevampaa, ajantasaisempaa ja vaikuttavampaa sekä suunnitelmallista ja saavutettavaa. Koulutustarjontamme kehittyy toimialarajat ylittäen yhteistyössä eri verkostojen ja erityisesti sivistyskuntien kanssa huomioiden yhdyspinnat myös hyvinvointialueisiin.

Hankkeen tavoitteet ovat:

1. Organisoituminen
Luodaan ja kehitetään valtakunnallinen AVI kouluttaa verkostomainen johtamisen rakenne täydennyskoulutuksen ja informaatio-ohjauksen suunnitteluun ja toteuttamiselle.
2. Verkoston luominen
Vahvistetaan valtakunnallista yhteistyötä ja vuorovaikutusta, jotka luovat pohjan yhteiselle dialogille, moniäänisyydelle ja yhteiskehittämiselle. Verkostomainen johtaminen perustuu tiiviiseen vuorovaikutukseen alueiden ja eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa.
3. Toiminnan suunnittelu (kokeilut & testaus)
Laaditaan strategia, kehittämis- ja toimintasuunnitelma AVI kouluttaa -toimintamallin ohjenuoraksi.
4. Toiminta (ja arviointi)
Lähdetään toteuttamaan valtakunnallisia koulutuksia suunnitelman pohjalta.