Hyppää sisältöön

Kohti uudenlaisia palaverikäytäntöjä

Valmentava ja oppiva työkulttuuri edellyttää myös tiimipalavereiden uudistamista. Palaverit ovat monien työpaikkojen tärkeimpiä yhteistoiminnan paikkoja. Palaverien rakenne ja julkilausutut yhteiset pelisäännöt auttavat ajattelemaan ja ratkaisemaan asioita yhteistoiminnallisesti. Niitä uudistamalla saadaan työhön tehokkuutta, innostusta ja yhteistä oppimista.

Seuraavat tehtävät auttavat teitä arvioimaan nykyistä palaverikäytäntöänne.

Lukuvinkki:

Tehtävä sinulle: Pohdi omaa rooliasi työyhteisönne palavereissa. Palauta mieleen viimeisen kuukauden aikana käymänne palaverit.

  • Millainen on oma roolisi palavereissa (aktiivinen, sivustaseuraaja vai esim. poissaoleva)?
  • Miten valmistaudut palavereihin?
  • Miten voisit kehittää omaa rooliasi ja toimia toisin?
  • Mitä kokeilet seuraavassa palaverissa?
  • Mitä voisit ehdottaa tiimille?

Tehtävä työyhteisölle: Varatkaa aikaa jonkun palaverinne päätteeksi esimerkiksi 20 minuuttia. Palauttakaa mieleenne viimeisen kuukauden aikana käymänne palaverit. Pohtikaa avoimesti nykyistä tapaanne toimia palavereissa:

  • Työyhteisössä tarvitaan eri tyyppisiä tiimipalavereita. Jotkut voivat olla enemmän informatiivisia, toiset yhteistä kehittelyä ja innovointia tai onnistumisten ja haasteellisten tilanteiden jakamista sekä niistä oppimista. Luonnehtikaa, millaisia palaverinne ovat?
  • Millaisia palavereita teillä olisi hyvä olla?
  • Millaista vuorovaikutusta ja asioiden yhteistä ratkomista teillä on (yksiäänistä vai moniäänistä)
  • Mitkä ovat mielestänne keskeiset asiat, joita pitää kehittää tiimipalaverissa?
  • Miten etenette palaverien kehittämisessä?

Kysymyksiin on hyvä palata aika ajoin, jotta palaverikäytännöt ovat jatkuvasti työnne kannalta tarkoituksenmukaisia. Lisää tiimipalaverinne arviointiin ja kehittämiseen liittyviä kysymyksiä löydät Palaverikäytännöt ja niiden kehittäminen -työkalusta.