Hyppää sisältöön

Onnistumisista voimaantuva työntekijä ja työyhteisö

Nämä kokemukset perustuvat pohjautuvat esihenkilöroolissa tehtyihin kokeiluihin Tähtihetki-työkalun hyödyntämisestä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa työntekijöiden ja muiden esihenkilötyötä tekevien kanssa.  Kokeiluiden taustalla oli ratkaisu- ja voimavarakeskeinen valmentaja -koulutuksessa herännyt kiinnostukseni kyvykkyyden ja onnistumisten näkyväksi tekemiseen työelämässä.

Haaste

Kriittinen palaute sekä erilaisten kehittymis- ja kehittämistarpeiden esiin nostaminen on meille kaikille tuttua työelämästä.  Voisimme aina toimia paremmin niin yksilöinä kuin työyhteisöinä.  Joskus tähän saattaa jopa liittyä tunne siitä, että mikään ei riitä tai että ympärillämme on vain epäonnistumisia tai heikkoja suorituksia.  Osallistuminen ratkaisu- ja voimavarakeskeinen valmentaja -koulutukseen herätti pohtimaan onnistumisten merkitystä työn, työhyvinvoinnin ja kehittymisen voimavaroina ja tarvetta luoda tietoisesti tilaa onnistumisten näkyväksi tekemiselle ja niistä keskustelemiselle.  Halusin tutkia, millaisia näköaloja arjen työhön tätä kautta voisi avautua niin työntekijälle, esihenkilölle kuin laajemminkin työyhteisölle.  Erityisesti minua kiinnosti, miten esihenkilörooli voisi tukea onnistumisiin ja voimavaroihin perustuvan toimintakulttuurin rakentumista.

 Mitä teimme

Minulle tärkeänä kysymyksenä kokeiluihin lähtiessä oli, miten Tähtihetki-työkalun hyödyntäminen voisi mahdollistaa arvostavia ja energisoivia kohtaamisia työyhteisössä.  Tekemäni kokeilut tapahtuivat pääasiassa yksittäisten työntekijöiden kanssa.  Pari kokeilua koski tiimejä, jotka olivat päättämässä yhteistä työtään tiimille tärkeän tavoitteen äärellä.  Lisäksi kokeilin työkalua muiden esihenkilötyötä tekevien kanssa kuulemalla heidän kokemuksiaan esihenkilötyön Tähtihetkistä.  Kokeiluihin sisältyi keskusteluja hyvin erilaisissa vaiheissa työuraansa olevien työntekijöiden kanssa, korkeakouluharjoittelijasta työuransa alkuvaiheessa olevaan työntekijään, kokeneisiin oman alansa asiantuntijoihin sekä erittäin vaativissa ja kuormittavissa henkilöstöjohtamisen tilanteissa toimiviin esihenkilöihin. Osa kokeiluista tapahtui läsnätapaamisina, osa virtuaalisesti Teamsin välityksellä.

Missä olemme nyt

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen valmentaja -koulutus toi minulle uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja.  Omassa työyhteisössämme Tähtihetki-työkalu ei kuulu vielä tällä hetkellä yhteiseen työkalupakkiin.  Olemme käynnistämässä syksyllä 2022 valmentavan ja oppivan työotteen valmennusta koko työyhteisöömme ulottuvana valmennuksena.  Tavoitteenamme on, että valmentavasta ja oppivasta työotteesta tulisi osa kaikissa eri tehtävärooleissa toimivien työotetta.

 Opit ja oivallukset

Kokeilut toivat esiin sen, miten aluksi vaikealta oman työn Tähtihetkien tunnistaminen ja niistä puhuminen saattaa tuntua.  Oli tärkeää pysyä sitkeästi haastattelijan roolissa ”tyhjällä päällä” ja antaa haastateltavalle aikaa tutkia ja sanoittaa omia ajatuksiaan.  Mitä pidemmälle haastattelurungossa etenimme, alun joskus haparoiva ja vähän epäileväinenkin pohdinta muuttui voimaannuttavaksi hetkeksi sekä haastateltavalle että haastattelijalle.

Usein esille tuli hiljaista tietoa haastateltavan vahvuuksista ja työn motivaation lähteistä, joita ei ollut kenties aiemmin noussut tietoisesti esiin.  Esihenkilönä ja kollegoina Tähtihetki-haastatteluihin liittyi kokemus yhteisestä luottamuksesta ja vahvistumisesta myös tulevien tehtävien näkökulmasta, työn ilosta ja hyvän vuorovaikutuksen rakentamisesta.  Kysymysten avulla esiin nousi usein myös muiden kollegoiden merkitys työn onnistumisen mahdollistajina.  Esihenkilöroolissa koin, että sain uudenlaiset linssit työntekijän ja hänen vahvuuksiensa näkemiseen ja tukemiseen.  Tiimikeskusteluissa työntekijät pääsivät hedelmälliseen vuoropuheluun toinen toistensa panoksesta yhteisen onnistumisen mahdollistajina.

Koen, että Tähtihetki-haastattelut voisivat olla tärkeä työkalu myös esihenkilöroolissa toimivien tukemiseen ja kehittymiseen.  Jos esihenkilö oppii reflektoimaan oman toimintansa tähtihetkiä, hänellä voi olla entistä paremmat mahdollisuudet tukea työntekijöitä työn voimavaroja vaalivan toimintakulttuurin rakentamisessa.

Työelämän voimavaralihaksen rakentaminen vaatii suunnitemallista ja systemaattista työtä.  Sille on raivattava säännöllisesti aikaa, jotta se voisi kehittyä.  Sen edellytyksenä puolestaan on ymmärrys siitä, miten suuri merkitys työn voimavarojen yhteisellä reflektoinnilla on.

Käyttämämme menetelmät

Kokeilut perustuivat Tähtihetki-haastattelurunkoon, jota sovelsin niin yksilöhaastatteluissa kuin tiimien haastatteluissa.  Arvostavan haastattelun toimintatapa toimi haastattelutilanteita ohjaavana periaatteena.

Tutustu Tähtihetki-malliin VALOA-sivustolla.

Kirjoittaja

Hanna Boman

Kehittämispäällikkö, Opetushallitus

Tutustu myös näihin