Hyppää sisältöön

Innovaatioyhtiön kestävän kehityksen vaikuttavuuskehä

10.11.2022 - Kestävä kehitys

Forum Virium Helsingin kaupungin innovaatioyhtiönä toteuttaa kestävän kehityksen ja hiilineutraaliuden strategiaan asetettuja tavoitteita hanketoiminnalla, jonka tulosten (hankkeiden sisällöistä riippuen) tulisi tukea konkreettisella tavalla tavoitteiden saavuttamista. Hankkeella kehitetään vuorovaikutusta, mekanismeja ja mittareita kestävää kehitystä tukevaan hankevalmisteluun kaupunkikumppaneiden kanssa. Toimintamalli on kopioitavissa ja monistettavissa.

Ekosysteemin arvolupaus on kytkeä paremmin omistajan tavoitteet ja tarpeet osaksi FVH hanketoimintaa ja muodostaa tälle takaisinkytkennälle selkeät ja käyttökelpoiset vaikuttavuusmittarit.

Visiona on, että hanke luo uuden toimintamallin, joka on joustava, tuettava ja pitkäkestoinen rakenne hiilineutraaliutta ja kestävän kehityksen toimintaa tukien ja tuottaen merkittävää monisuuntaista ja -alaista hyötyä kaupunkitoimialoille.

Päätavoitteet vuosille 2023-2024:

1. Ekosysteemin toimijoiden kestävän kehityksen vaikuttavuuden arviointiin liittyvät tarpeet ja tavoitteet ovat tarkentuneet jatkuvan yhteiskehittämisen kautta
2. Vaikuttavuuden kehän prosessimallit ovat selviä ja kirjattuja
3. Vaikuttavuuden arviointiin liittyvät laadulliset ja määrälliset mittarit tasolla/versio 1.0 on luotu, hyväksytty ja käytössä
4. Seurannan mallinnus ja vaikuttavuuden jatkojalostamisen keinot innovaatioyhtiössä on omaksuttu ja ovat osa toimintaa
5. Skaalaaminen ainakin yhdelle muulle toimialalle on käynnistetty
6. Tekninen alusta tai ratkaisu SDG- ja HNH tiedon välittämiseen 2-3 toimiala/sidosryhmän välillä toimii ja on käytössä

Ekosysteemin kehittämisen tarina

”Monitasoisten tapaamisten kautta olemme käyneet läpi olemassa olevia toimintamalleja, mittareita, tavoitteita ja strategioiden tulkintoja. Toimintaan on osallistunut hankkeen fokuksen kannalta olennaiset toimijat (kaupunkiyksiköt). Olemme onnistuneet kaivamaan aukkoja tulkintojen osalta (erilaiset tavoitenäkökulmat), mittariston ajatuksia (läpileikkaavat koko ekosysteemin), teknisiä ja toimintaa tukevia ratkaisuideoita.

Sidosryhmäläisiä on rohkaistu olemaan avoimia ja osallistumaan. Hankkeen ollessa ”prototyyppi”-hanke, joka ei vahingoita tai altista yksilöitä, yhteiskehittämisen muuri on madaltunut. Tekniset alustat ovat jonkun verran tuottaneet haasteita ja päävastuulliset toimijat ovat madaltaneet kynnystä olemalla teknisiä sihteereitä. Strategiakarttojen ja tavoitteiden hahmottaminen on vaatinut ankaraa visualisointia ja tulkintojen yhdessä kuvaamista. Samalla tulosten hahmottuminen on kirkkaampaa ja tavoitteellisuus on lisääntynyt. Perinteisen toimintatavan muutosta voidaan toteuttaa harmittomasti ja ketään loukkaamatta. Uusi malli luo ehkä hieman enemmän resurssointi tarvetta, mutta samalla poistaa ennakkoluuloja, raja-aitoja sekä lisää luontaista vuorovaikusta jatkossakin.”

Tiimiläiset: Pekka Niskasaari, Helmi Tuori