Hyppää sisältöön

Uusi työ on täällä

Uudistuvasta työstä puhutaan paljon. Sillä tarkoitetaan mm. nopealiikkeistä, kytkeytynyttä, kokeilevaa, merkityksiä hakevaa, ajasta ja paikasta riippumatonta, digitalisaatiota hyödyntävää ja vuorovaikutteista ajattelutyötä. Sitra toteaa nettisivuillaan, että uusi työ on ”purskeista, yrittäjämäistä ja monimuotoista”.

Uudistuva työ on suuri potentiaali, johon tänä päivänä liittyy vielä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Se vaatii uudistuvaa työskentelykulttuuria ja rakenteita: nopeaan ja tehokkaaseen tiedonmuodostukseen tähtääviä prosesseja, uudenlaisia sosiaalisia, virtuaalisia ja fyysisiä työtiloja, joustavuutta, verkostoitumista, alhaista hierarkiaa ja sääntelyä, vallasta luopumista ja sen ottamista, jokaisen johtajuutta. Rajoista ja rajoitteista suunta on mahdollistamiseen ja osallistamiseen ja osallistumiseen. Uusi työ haastaa luovuuttamme ja innovatiivisuuttamme, jotta saamme työmme merkitykselliseksi itselle, hyödylliseksi toisillemme ja tuottavaksi organisaatiollemme ja asiakkaillemme.

Työ tapahtuu enenevässä määrin yhteistyösuhteissa erilaisissa verkostoissa, joissa siirtymä työn tekemisessä yhteisöllisiin toimintatapoihin haastaa omaa osaamistamme keskustelun, kuuntelun ja kysymisen taidoissa. Nykytyön asiantuntijuus onkin enemmän kysymistä ja kuuntelua kuin kertomista. Työn tekemisessä tarvitaan uudenlaisia joustavia koordinoivien keskustelun taitoja, uusien digitaalisten teknologioiden apua sekä vahvaa kykyä tehdä omaa työtä itseohjautuvasti, silti verkostomaisesti yhteistyössä.

 

 

Työn muutosta voidaan kuvata siirtymänä yksinkertaisesta ja pysyvästä kohti jatkuvasti muuttuvaa kytkeytynyttä ympäristöä. Toisena jatkumona voidaan nähdä työn muutos yksin tekemisestä kohti erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa tehtävää työtä. Työn muutos monimutkaiseen ja yhdessä tekemiseen tuottaa vaatimuksia organisaation toimimiselle erityisesti, kun työ tapahtuu monipaikkaisesti yhteistyökumppanien, tiimin jäsenten ja esimiesten työskennellessä mahdollisesti etäälläkin toisistaan, joko pysyvästi (hajasijoitettu, monipaikkainen virasto) tai satunnaisesti (esimerkiksi etätyö, läsnätyö, asiakkaan tai kumppanin tiloissa tehtävä työ, matkatyö).

Johdon tehtävänä on luoda myönteistä energiaa, sitoutumista ja olosuhteita, joissa vallitsee avoimuus ja luottamus, ja erilaisia kannattelevia rakenteita, jotka pitävät ihmiset yhdessä ja saavat heidät puhumaan, vaihtamaan nimenomaan niitä epävarmoja ajatuksia ja tuntemuksia, kokeilemaan, oppimaan ja muuttumaan.

Työn rakenteelliset ja sisällölliset muutokset asettavat haasteita organisaatioiden, työyhteisöjen ja yksilöiden toiminnalle. Uudistuvan työn ympäristössä perinteiset toimintatavat eivät enää palvele ja voivat kuormittaa työn tekijöitä. Keskeisenä haasteena on, miten rakennamme uudenlaisia virtuaalisia työskentelytapoja, jotka hyödyntävät digitaalisen kehityksen positiivisia tekijöitä sekä auttavat vähentämään negatiivisten esimerkiksi stressitekijöiden vaikutusta.

Uutta työtä valtioyhteisössä on pohdittu mm. Valtiovarainministeriön järjestämissä tilaisuuksissa, kuten Työnteon monet tilat keväällä 2015.

Tahto, kyky ja uskallus – työelämätaitojen ”uudet” tuulet

Uusi työ haastaa myös yksilöt. Paljon puhutaan yrittäjämäisyydestä, jatkuvasta oppimisesta ja kouluttautumisesta sekä oman työelämäkelpoisuutensa ylläpitämisestä. Osaamisalueina voidaan nähdä mm. seuraavat:

 • Strateginen ja systeeminen ajattelu – kyky nähdä ja oivaltaa isoja kokonaisuuksia ja toimia tässä ja nyt
 • Uteliaisuus, oppiminen, kehittyminen ja itsensä johtaminen
 • Mielikuvitus ja uuden luominen
 • Nopeat kokeilut ja keskeneräisyyden sietäminen
 • Kommunikaatio, vuorovaikutus ja verkostomainen yhteistyö
 • Erilaisuuden ja ristiriitatilanteiden myönteinen hyödyntäminen, ratkaisukeskeisyys
 • Resilienssi
 • Joustavuus, avoimuus uudelle ja aloitekyky
 • Eettisyys
 • Kognitiivinen ergonomia

TYÖ 2.0 Kohti valtion modernia työnteon mallia

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt yhdessä Valtiokonttorin, Senaatin ja Valtorin kanssa ”TYÖ 2.0 Kohti valtion modernia työnteon mallia” -aivoriihen, jossa tuottavuusloikan onnistumista uudistamalla valtionhallinnon tavat toimia.

Tämä tapahtuu sekä hakemalla kustannussäästöjä että positiivisia kokemuksia

 • uusista, tehokkaista ja nopeammin tuloksia tuottavista toimintatavoista (kokeilut)
 • toimintatavoista, joissa yhdistyy eri puolilla oleva kokemus ja osaaminen sekä ideoiva, uusia ratkaisuja ja innovaatioita tuottava yhteistyö
 • toimintaympäristöistä, jotka tilatehokkuuden lisäksi toimivat niin virastojen kuin koko valtionhallinnon strategisten tavoitteiden saavuttamisen välineenä
 • toimintatavoista, joissa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia monin eri tavoin.
 • Lisäämällä tietoisuutta em. asioista sekä levittämällä viestiä ja hyviä kokemuksia  eri puolille hallintoon.

Sparrausta haetaan mm. Britannian Way We Work -toimintamallista.

Lisätietoja: Virpi Einola-Pekkinen, VM