Hyppää sisältöön

Motivaatio, hyvinvointi ja onnellisuus

Ihmisellä on luontaisesti tarve oppia, kasvaa ja hallita ympäristöään. Ympäristö puolestaan voi vaikuttaa joko edistävästi tai haitallisesti tämän luontaisen tarpeen toteutumiseen.

Psykologinen hyvinvointi, samoin motivoitunut, sitoutunut ja luova osallistuminen, mahdollistuu, kun seuraavat tarpeet toteutuvat:

1) itsenäisyys (autonomy)
2) pätevyys (competence)
3) liittyminen muihin (relatedness).

Itsestäohjautumisteoria (Self-Determination Theory) selittää ihmisen motivaatiota ja persoonallisuutta mm. seuraavasti: Sisäinen motivaatio saa vallan silloin, kun tekeminen itsessään on palkitsevaa, itsestä ohjautuvaa ja perustuu uteliaisuuteen, kiinnostukseen tai intohimoon. Professori Ed Deci kuvaa sitä mielenkiinnon (in-trest) ja mielihyvä (enjoy) yhtälöksi, tai mahdollisuudeksi toteuttaa syviä arvojaan.

Sisäinen motivaatio on yhteydessä sitkeyteen tehtävien hoitamisessa. Se lisää joustavuutta ja luovuutta, tuo nautinnon ja tekemisen ilon kokemuksia. Sisäinen motivaatio edistää mielenterveyttä, hyvinvointia, fyysistä terveyttä sekä parantaa ihmissuhteita.

Ulkoinen motivaation moottorina on raha tai muut palkkiot, kuten arvosanat, muiden mielipiteet ja arviot.

Sisäistetty motivaatio on aluksi ulkoa tullutta ohjaamista, joka on asteittain muuttunut sisäisemmäksi jopa vastustuksen kautta. Esimiehen ja muun työyhteisön sosiaalinen tuki ja itsenäisyyteen tukeminen edistävät motivaation sisäistymistä.

Itseohjautuvuutta voi edistää mm. matalahierarkisen, kaikkia arvostavan ei-autoritäärisellä ilmapiirin luomisella, vaikuttamismahdollisuuksia lisäämällä sekä kannustavalla palautteella ja yhdessä onnistumisia reflektoimalla.

Itseohjautumisteoriaan voi tutustua tarkemmin mm. seuraavien linkkien välityksellä:

 professori Ed Decin puheenvuoro >

– teorian kotisivuilta löytyvien lukuisten linkkien kautta >

Omista vahvuuksista ohjautuminen antaa energiaa

Itsestä ohjautuminen on tutkitusti yhteydessä elinvoimaan, energisyyteen ja hyvinvointiin. Sen sijaan yksin ulkopäin ohjatut tavoitteet ja suorittaminen uuvuttavat.

Motivoitumisen edistämiseksi kannattaa luoda tälle otollisia olosuhteita. Kokonaistilanteen ymmärtäminen ja hahmottaminen sekä omien vahvuuksien käyttäminen ja tekemistavan löytäminen auttavat moti-voitumaan, samoin kontrolloinnin välttäminen.

Hyväksyvä tietoinen läsnäolo eli mindfulness lisää sisäistä motivaatiota sekä auttaa oman motivaation ja innostuksen kohteiden tunnistamisessa. Sen harjoittamisesta on apua, kun ulkoisten vaateiden kanssa halutaan pärjätä itsenäisesti. Se auttaa ominen ajatusten, toiminnan ja tunteiden tiedostamisessa ja säätelemisessä, jolloin aidosti tyydyttävien tavoitteiden ja päämäärien saavuttaminen on helpompaa.

Kysymyksiä:

Milloin olet kokenut, että on aika unohtuu ja olet yhtä tekemisen kanssa? Millaiset kokemukset silloin auttoivat? Miltä kokemus tuntui? Miten voisit tehdä tätä lisää?

Harjoitus 1 motivaation tukemiseksi:

Pariharjoitus. Toinen kertoo asiasta, jonka tekeminen on hänelle vaikeaa. Toinen tukee kysyen: Miksi tämän tekeminen olisi kuitenkin tärkeää? Mitä hyötyä siitä olisi sinulle tai muille? Miten asia voisi tuntua enemmän omalta valinnalta? Mikä olisi oma tapasi tehdä asia? Mikä vahvuutesi voisi auttaa tässä ja miten?

Harjoitus 2 motivaation tukemiseksi:

Mieti mielessäsi tilanne, jossa sinun olisi saatava joku toinen innostumaan tai motivoitumaan jostakin asiasta. Miten voisit huomioida psykologiset perustarpeet (itsenäisyys, pätevyys, liittyminen muihin) auttaessasi häntä tässä?

Tutkijat Edward L. Deci and Richard M. Ryan University of Rochester