Yksi yhteinen GTK

GTK:lla on uusi strategia, joka tuo toiminnalle uusia tavoitteita ja myös tarpeen muuttaa nykyisiä toimintamalleja. Uuden strategian toimeenpanemiseksi GTK on toteuttanut 2015 vuoden lopussa useita toimenpiteitä, joiden tukemista täytyy edelleen jatkaa.

•GTK käynnisti YT-neuvottelut syksyllä 2015, mikä johti yhteensä 75 henkilön irtisanomiseen joulukuussa 2015. 
•Tammikuun 2016 alusta GTK siirtyi uuteen organisaatiorakenteeseen, joka on tehty uutta strategiaa tukevaksi.

Organisaatiouudistuksen myötä GTK siirtyi itsenäisistä alueyksiköistä valtakunnalliseen organisaatioon, mikä näkyy merkittävistä henkilöstön arjessa ja uusien yksiköiden toimintatavoissa. Uusien tulosyksiköiden toimintaa tulee tukea (valtakunnallisuus tulosyksiköiden arjessa), mutta samanaikaisesti vahvistaa tulosyksiköiden välistä yhteistyötä. 

Uusi organisaatiorakenne ja uudet strategiset painopisteet ja osaamisalueet edellyttävät toimintatapojen muutoksia ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen suunnattuja toimia. Osaamisen kehittäminen strategisten painopistealueiden mukaisesti on nostettu uudessa strategiassa vahvasti esiin.

GTK haki rahoitusta GTK:n muutostilanteen tukemiseksi. GTK:n hankkeen kantavana teemana tulee olemaan ”yksi yhteinen GTK”. Hankkeen tavoitteena on tukea uusia toimintatapoja, selkeyttää uuden strategian ja valtakunnallisen rakenteen merkitystä omassa työssä ja työyhteisössä sekä luoda yhteishenkeä.

Hanke tulee sisältämään ainakin yhteisiä tilaisuuksia esimiehille ja henkilöstölle sekä työnohjausta niille henkilöille, joiden tehtävänkuva on muuttunut merkittävästi organisaatiomuutoksen yhteydessä.