Yhteisvastuullinen työyhteisö

Hanke kuuluu teemaan Työn tekemisen tapojen ja toiminnan organisoitumisen kehittäminen.

Henkilöstö on käräjäoikeuden tärkein voimavara. Johtamisen on oltava innostavaa ja esimiestyön tulee tulea tuloksellista toimintaa. Osaamista kehitetään ja uudistuminen on jatkuvaa toimintaa. Henkilöstön sitouttaminen ja motivointi työhön ja muutoksiin on tärkeää.

Käräjäoikeudessa tarvitaan uudenlaista johtamistapaa, kuten tieto- ja tunnejohtamista. Tämä vaatii esimiesten kouluttautumista sekä myös koko henkilöstön ymmärrystä siitä, mitä johtaminen on ja mitä siltä vaaditaan.

Jatkuvat muutokset sekä työn digitalisoituminen ja monimutkaistuminen sekä henkilöstön ikääntyminen vaativat uutta toimintatapakulttuuria ja toiminnan muutoksia. Jotta muutos saadaan aikaiseksi on henkilöstön oltava mukana toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa.

Lapin käräjäoikeus ja Kemi-Tornion käräjäoikeus yhdistyivät 1.1.2019. Kahden itsenäisesti toimineen käräjäoikeuden toimintakulttuurin ja toimintatapojen yhtenäistäminen on vaatinut henkilöresursseja ja tehtävien uudelleen järjestelyä sekä organisointia. Lisäksi käräjäoikeuden kaikki asiakirja-aineisto tallennetaan ja käsitellään digitaalisesti. Tämä on suuri toimintatapamuutos ja vaatii henkilöstöltä hyviä ict-taitoja ja toimintatapoja.

Työterveyshuollon perustyöpaikkaselvityksessä (sekä Kemissä että Rovaniemellä) on tullut esille henkilöstön psykososiaalisen kuormituksen lisääntyminen sekä työtyytyväisyyden huonontuminen ja työilmapiirin kiristyminen. Samat asiat ovat tulleet esiin 2019 suoritetussa VMBaro mittauksessa. Pyskososiaalinen kuormitus on näkynyt myös henkilöstön sairauspoissaolojen sekä työterveyshuollon käyntien lisääntymisenä.

Työterveyshuollon suuunnattu työpaikkaselvitys tulee kohdistumaan psykososiaalisen kuormituksen tarkempaan analysointiin ja syiden löytämiseen. Näin pystytään tunnistamaan tarkemmin työyhteisössä olevat haasteet ja suunnittelemaan kehitystoimenpiteet, joilla pystyttään vaikuttamaan henkilöstön jaksamiseen ja työkykyriskien ehkäisemiseen.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, joilla muutoksia viedään eteenpäin. Samalla sitoutetaan ja motivoidaan henkilöstöä sekä edistetään sen työhyvinvointia ja kevennetään psyykkistä kuormitusta. Hankkeella vahvistetaan vuorovaikutuksen ja osallistumisen mahdollisuuksia työn suunnittelussa ja toteutuksessa.

Keinoina hankkeessa ovat esimiesten koulutukset, koko henkilökunnalle suunnatut luennot,  työpajat ja ryhmätoiminta, ryhmätyönohjaus, töiden uudelleen organisointi, itseohjautuvat tiimit, varhaisen tuen mallin aktiivinen käyttö, erilaiset infot ja työhyvinvointitapahtumat. Osa toimenpiteistä suunnitellaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Hankeen ansiosta henkilökunnan työhyvinvointi ja käräjäoikeuden tuottavuus paranevat. Henkilökunnan sairauspoissaolot ja työterveyshuollon kustannukset vähenevät.