Yhteisvastuullinen työyhteisö

Henkilöstö on käräjäoikeuden tärkein voimavara. Johtamisen on oltava innostavaa ja esimiestyön tulee tulea tuloksellista toimintaa. Osaamista kehitetään ja uudistuminen on jatkuvaa toimintaa. Henkilöstön sitouttaminen ja motivointi työhön ja muutoksiin on tärkeää.

Käräjäoikeudessa tarvitaan uudenlaista johtamistapaa, kuten tieto- ja tunnejohtamista. Tämä vaatii esimiesten kouluttautumista sekä myös koko henkilöstön ymmärrystä siitä, mitä johtaminen on ja mitä siltä vaaditaan.

Jatkuvat muutokset sekä työn digitalisoituminen ja monimutkaistuminen sekä henkilöstön ikääntyminen vaativat uutta toimintatapakulttuuria ja toiminnan muutoksia. Jotta muutos saadaan aikaiseksi on henkilöstön oltava mukana toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa.

Lapin käräjäoikeus ja Kemi-Tornion käräjäoikeus yhdistyivät 1.1.2019. Kahden itsenäisesti toimineen käräjäoikeuden toimintakulttuurin ja toimintatapojen yhtenäistäminen on vaatinut henkilöresursseja ja tehtävien uudelleen järjestelyä sekä organisointia. Lisäksi käräjäoikeuden kaikki asiakirja-aineisto tallennetaan ja käsitellään digitaalisesti. Tämä on suuri toimintatapamuutos ja vaatii henkilöstöltä hyviä ict-taitoja ja toimintatapoja.

Hankkeen aikana saatiin kartoitettua ne ongelmat, jotka vaikuttivat työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen. Saatiin myös toteutettua kolme ryhmätyöpajaa. Tavoitteena oli henkilöstön sitouttaminen ja mukaan ottaminen työn organisointiin ja kehittämiseen. Tämä tavoite saavutettiin hyvin ja loi pohjan entistä avoimelle keskustelulle. Arviota tekivät sekä työterveyspsykologit että viraston johto.

Monia ongelmia on saatu ratkaistua myös muilla keinoin. Työn organisointi on parantunut ja selkeytynyt ja johtaminen sekä esimiestyö on tullut näkyvämmäksi. Tähän on osittain vaikuttanut esimiesten kouluttaminen, pidetyt palaverit sekä kokemus siitä mikä toimii parhaiten. Työmäärään on ollut hankala vaikuttaa ja jatkuva uuden opettelu edelleen työllistää henkilöstöä. Samoin edelleen ilmenee epäasiallista kohtelua ja häirintää. Työtyytyväisyys on kuitenkin parantunut, sairauspoissaolot vähentyneet ja työilmapiiri on parantunut. Joten osittain saavutettiin hankkeen aikana tavoitteet. Kehittämistyötä on tarkoitus jatkaa esim. järjestämällä erillisiä kehittämis- ja ideointipäiviä, jossa henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja organisaation kehittämiseen. Avointa keskustelua edistetään sekä työyhteisön/työntekijän ongelmiin puututaan heti kun niitä ilmenee varhaisen tuen mallilla.