Uutta etsimässä – henkilöstön osaaminen ja voimavarat muutoksessa

Ruskis Oppimis- ja ohjauskeskuksen kehittämishanke liittyy tiiviisti Ruskiksen toiminnan, henkilöstön osaamisen ja asiantuntijuuden, työ- ja toimintakäytäntöjen sekä niiden kautta oppimis- ja ohjauskeskuspalveluiden kehittämiseen.

Hanke tukee 1. Organisaation toiminnan painopisteen siirtymistä OPH:n ohjauksen mukaisesti aiemmin koulunpitoon keskittyneestä toiminnasta oppimis- ja ohjauskeskukseksi, joka tarjoaa palveluja lähikouluperiaatteen toteutumisen tueksi ja 2. Henkilöstön mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa toiminnan ja oman työnsä tulevaisuuteen.

Yhteinen päämäärä on asiantunteva, hyvinvoiva ja muutoksiin valmis uudistumiskykyinen henkilöstö, mikä on edellytys valtionhallinnon tuloksellisuus ja vaikuttavuus -ohjelman toteuttamiselle. Päämäärästä johdetut hankkeen tavoitteet ovat:

  • Henkilöstö on tietoinen ja jaksaa syttyä uusiin haasteisiin odotettavissa olevissa muutoksissa, omaa valmiudet osallistua ja vaikuttaa omaa työtään koskeviin uudistumistarpeisiin, ymmärtää toimintaympäristössä ennakoitavissa olevat muutokset ja luottaa organisaation strategisiin linjauksiin.
  • Johtotiimi toimii strategisesti taitavasti, organisaatiossa tunnistetaan asiantuntemus ja osaaminen, osataan tuotteistaa, tehdä tunnetuksi ja viedä oppimis- ja ohjauskeskuspalveluina opetuksen järjestäjille, osataan varautua eläköitymisen tuomiin muutoksiin ja kouluttaa, valmentaa tai rekrytoida uusia osaajia.
  • Työyhteisö on inspiroiva ja innovatiivinen, tukee henkilöstön dynaamista kehittymistä ja työhyvinvointia, minäpystyvyys ja työhyvinvointi ovat parantuneet verrattuna tilanteeseen ennen hankkeen toteuttamista.

Hankkeen tulokset ovat suunnitelman mukaisia ja tukevat Ruskiksen pitkän aikavälin (TTS 2014-2017) strategialinjausten (ml. Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen suunnitelma) ja vuosisuunnitelmien mukaisen toiminnan painopisteen muutosta. Hankkeelle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Hankesuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi valitut toimenpiteet toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Hankesuunnitelman toteutuksen ohessa syntyi uudenlaisia toimenpiteitä henkilöstön aloitteesta.

Haluamme kannustaa muita hankkeita valmistelevia tarttumaan haasteeseen, luottamaan kehittämisprosessiin, asianosaisten mukaan ottamiseen, osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien tarjoamiseen toimintaa ja omaa työtä kehittäessä. Käytännön toteutuksessa saimme hyviä kokemuksia toiminnallisista ja taidelähtöisistä toimintatavoista.