Uusi HÄVA (Hämeenlinnan vankila)

Vankila on toiminut uudessa rakennuksessa vuoden. Työyhteisö on kokenut paljon muutoksia. Virkamiehiä palasi virkasiirroista ja uusia virkamiehiä on rekrytoitu runsaasti. Uusi tila mahdollistaa Risen strategian mukaiset toimintatavat. Kaikki opettelevat ja samalla perehdytetään työyhteisön uusia jäseniä.

Hankkeen tavoitteena on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen. Vastuiden ja tehtävien selkiyttäminen. Risen strategian mukaisen toimintatavan jalkauttaminen arkeen. Hanke kytkeytyy joustavasti Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistukseen, joka käynnistyy alkuvuodesta.

Menetelminä ovat yksilöhaastattelut, ryhmähaastattelut, työpajat, referenssihaastattelut, kevytkyselyt – fiilismittarit, hankkeenseurantataulu kahvilatilaan ja sähköpostitiedottaminen.

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Hankkeessa tunnistettiin erilaisia kehityskohteita liittyen johtamiseen ja lähiesimiestyöskentelyyn sekä
toimintatapojen ja -kulttuurin yhtenäistämiseen. Näistä muodostettiin yhteensä kymmenen työpakettia, joiden sisältö ja tavoitteet avattiin hankkeen viimeisessä työpajassa. Työpaketit ovat 1) yhteinen tahtotila, 2) toimintakulttuuri, 3) johtoryhmätyöskentely, 4) henkilöstösijoittelu ja toimenkuvat, 5) työvuorosuunnittelun toteuttaminen, 6) lähiesimiestyöskentely, 7) johtamisen rakenteet ja palaverikäytännöt, 8) yhtenäiset toimintatavat, 9) perehdyttäminen ja 10) toimitilojen tehokas käyttö. Lisäksi työpakettien riippuvuudet toisiinsa kuvattiin johtamis- ja toimintakulttuurin uudistamisen etenemistä hahmottavassa tiekartassa. Tiekartassa kuvattiin polku, jota pitkin edetään kohti Hämeenlinnan vankilan toiminnan tavoitetilaa.

Hankkeen vaikutukset alkavat näkyä vähitellen työyhteisön hyvinvoinnin lisääntymisenä, kun johtamisen rakenteet sekä arjen työprosessit ja toimintatavat selkeytyvät luoden työstä sujuvampaa. Vaikutukset tulevat näkymään myös asiakkaille tuotettujen palveluiden laadun parantumisena. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen johtamisen ja esimiestyön sekä tavoitteiden arvioinnin mittareita ei kirkastettu, sillä tähän ei ollut hankkeen puitteissa edellytyksiä. Nämä mittarit tulee määritellä työkokonaisuuksittain kehitystyön käynnistyessä ja edetessä.

Hankkeessa keskityttiin tunnistamaan ratkaisukeinot Hämeenlinnan vankilan johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Hankkeen tulosten pohjalta käynnistetään kehitystyö Hämeenlinnan vankilan toiminnan tavoitetilan saavuttamiseksi.