Työyhteisö 2020

Merivoimien haasteellinen toimintaympäristö asettaa vaatimuksia sekä esimiesten että alaisten toiminnalle, etenkin alustehtävissä toimiville. Työyhteisö 2020- valmennus osallistaa sekä esimiehet että alaiset yhdessä kehittämään toimintatapoja ja ottamaan vastuuta työyhteisön hyvinvoinnista, ja täten parantamaan koettua jaksamista.

Tavoitteena oli tuoda yhteen esimies- ja työntekijäpuolen näkemyksiä haastavissa työyhteisön tilanteissa, tarjota käsittelymalleja ja ratkaisutapoja. Valmennuksen tavoitteena oli pilotoida esimies- alais-valmennuskonseptia ja todentaa konseptin toteuttamiskelpoisuutta ja käytettävyyttä laajemmalle kohderyhmälle. Räätälöitiin ja toteutettiin valmennuskokonaisuus  pääteemana työyhteisötaidot: käytännön esimies- ja alaistaidot, kommunikaatio ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen, esimies- ja alaisryhmienkeskinäiset toiveet ja odotukset.

Osallistujaryhmät koostuivat esimiehistä ja alaisista, osin samoista organisaatio-osista, valmennuksessa ei kuitenkaan käsitelty tietyn yhteisön tilanteita vaan tilanteita ja ratkaisumalleja yleisemmällä tasolla.

Valmennus toteutettiin esimies- ja työntekijäryhmien erillisinä ryhmätapaamisina, niin, että ryhmän käsittelemät aiheet ja ryhmän tuottamat kysymykset ja ratkaisut vietiin aina toisen ryhmän käsittelyyn. Kukin osallistuja laati ja sitoutui toteuttamaan oman kehityssuunnitelman työyhteisössä toimimisen suhteen, ja suunnitelman toteutumista seurattiin joka tapaamisella. Kukin osallistuja sai ryhmästä nimetyn vertaissparrauskumppanin, jonka kanssa oli yhteydessä myös tapaamiskertojen välissä. Kukin sai myös tilaisuuden tehdä lyhyt videoesittely omasta esimies-/alaistyöskentelykäsityksestään.

Merivoimien omat asiantuntijat toimivat valmentajina ja keskustelun ohjaajina. Ulkopuolinen palveluntuottaja tuotti esitys- ja koulutusmateriaaleja ja toimi koulutustilaisuuksissa päävetäjänä ja fasilitoijana. Pilotoitu valmennuskonsepti havaittiin toimivaksi ja toteuttamiskelpoiseksi. Vastaava valmennuskokonaisuus toteutetaan jatkossa laajemmalle osallistujaryhmälle,ja valmennusteemat sovitetaan osin vastaamaan viimeisen ilmapiiritutkimuksen kautta esiin tulleisiin työyhteisön haasteisiin.