Työn uusiutuminen Palkeissa

Hanke toteutettiin kahdessa kokonaisuudessa. Keväällä 2018 ensimmäisen neljän (4) henkilön osalta ja toinen kokonaisuus syksyllä 2018 neljän (4) henkilön osalta. Tämän lisäksi pilotissa oli mukana yksi selkeästi erilaisissa asiantuntijatehtävissä työskentelevä henkilö. Ensimmäisen ryhmän jälkeen käydyssä hankkeen välikeskustelussa palveluntuottajan kanssa todettiin, että tarvitaan enemmän tietoa henkilön kanssa sovituista toimenpiteistä esimiehelle ja sopimista niiden toteuttamiseksi. Toiseen toteutukseen tehtiin muutoksia ja tämän tavoitteen toteuttamista seurattiin aktiivisesti. Lisäksi yksi ohjauksen osuus jaettiin puoliksi ja käytettiin mukana olleiden esimiesten valmennukseen. Tämä oli kokemuksena hyvä ja vahvisti sitä tietoa, että yksilövalmennuksien osana on oltava vahva esimiestuki palveluntuottajalta.

Työhyvinvoinnin teemojen ratkaisussa ulkopuolinen palveluntuottaja on hyvä tuki ryhmävalmennuksissa ja esimiestyön tukena. Lisäksi vaativissa asiantuntijatehtävissä yksilöllinen valmennus voi toimia työkyvyn edistäjänä. Palveluntuottajan on sitouduttava vahvasti valtionhallinnon toimintaympäristön ja virkasuhdelainsäädännön ymmärrykseen.

Toteutustapa: kokonaisuus käynnistettiin kahden palveluesimiehen, palveluntuottajan ja Palkeet HR:n yhteisellä kokoontumisella. Keskustelussa asetettiin tavoitteet työskentelylle, määriteltiin osallistuva kohderyhmä ja suunniteltiin aikataulu.

Työskentely toteutettiin seuraavasti:

 1. Kolmikantakeskustelu (henkilö, esimies, palveluntuottaja)

– Valmennuksen tavoitteiden sopiminen

– Aikataulusta sopiminen

– Luottamuksellisuuden varmistaminen

2. Neljä (4) henkilökohtaista valmennusjaksoa (henkilö ja palveluntuottaja)

– Tilanteen käsittely

– Oman osaamisen näkyväksi tekemistä

– Uravaihtoehdoista keskustelua

– Työssäjaksamisen onnistumisen edellytyksiä

– Toimenpiteiden varmistaminen

3. Jatko-ohjauskeskustelu (henkilö, esimies, palveluntuottaja)

– Toimenpiteiden ja onnistumisen varmistamisen tuki yhteisessä keskustelussa

Tämän lisäksi esimiestyö ja sen kehittymisen näkökulma on mukana koko prosessin ajan.  Palkeiden esimiesvalmennuksessa syksyllä 2018 oli työkykyjohtamisen asiakokonaisuuteen liittyvä palveluntoimittajan työpaja. Työpajassa teemana oli työhyvinvoinnin johtaminen. Erityisesti keskityttiin arvostavaan palautekeskusteluun puheeksiottamiseen ja käynnistettiin parisparraus arjen toimintaan.