Työkyvyn ja jaksamisen kehittäminen voimavaralähtöisesti

Valmennusohjelma työssäjaksamisen kanssa haasteita kokeville työntekijöille, tarkoituksena kehittää työssäjaksamista ja lisätä hyvinvointia. Valmennuksen tavoitteena oli lisätä henkilökohtaisia voimavaroja ja antaa työkaluja stressin ehkäisyyn ja hallintaan. Valmennukseen sisältyi kaikkiaan 6 lähipäivää (noin 4 tuntia/kerta).

Valmennuksessa käytettiin apuna Mindfulness-harjoituksia (tietoisuustaitojen lisääminen), joista on saatu erittäin hyviä kokemuksia muun muassa stressin hallintaan ja ennaltaehkäisyyn liittyen. Valmennuksessa opeteltiin mindfulness -harjoituksia yhdessä, käytiin läpi mindfulness -harjoittamiseen liittyviä tutkimustuloksia, jaettiin kokemuksia ja tehtiin pohdintatehtäviä yhdessä ja pareittain. Valmennukseen liittyi aktiivinen mindfulness -harjoitusten tekeminen päivittäin kotona omalla ajalla ja jonkin verran myös yhdessä TYHY-ajalla työpaikan tiloissa. Jokainen osallistuja sai omat mindfulness intensiivikurssi CD-levyt, joiden avulla ohjattu harjoittaminen oli helppoa.

Valmennukseen sisältyi kaksi henkilökohtaista keskustelua valmentajan kanssa. Tapaamisissa käytiin läpi henkilökohtaisia stressitekijöitä ja pyrittiin löytämään henkilölle ko. hetkessä olevat merkittävimmät stressitekijät, joihin oli helpoin vaikuttaa ja tehtiin suunnitelma stressitekijöiden vähentämiseksi. Toisaalta valmennuksessa keskityttiin löytämään henkilökohtaisia voimavaroja, tekemään niitä näkyväksi ja laajentamaan niiden käyttöä arjessa.

Osallistuneiden haastatteluissa nousi esiin valmennusohjelman hyötyinä muun muassa se että uni parani, tunnetaidot vahvistuivat, murehtivaisuus väheni, energisyys lisääntyi, havaintokyky parani, myönteisyys lisääntyi. Konkreettisia asioita olivat lisäksi mm. jämäkkyyden lisääntyminen ja toisaalta kärsivällisyyden lisääntyminen. Valmentajan kokemuksen mukaan töiden kasaantumisesta johtuva stressaantuneisuus väheni joillakin henkilöillä selvästi ja tunnetaidot vahvistuivat. Valmennuksen tarkoitus on auttaa valmennettavaa keskittymään yhteen työtehtävään kerrallaan ja lieventää työkuorman ajatteluun liittyvää stressiä. Erilaisten tunteiden hyväksyminen lieventää negatiivisten tunteiden vaikutusta ja auttaa ko. tunteiden nopeampaan lieventymiseen, jolloin stressaantuneisuus vähenee.

Vinkkeinä muille: työssäjaksamisen valmennus onnistuu erittäin hyvin, kun osallistujat ovat motivoituneita vaikuttamaan omaan hyvinvointiinsa. Motivoitumisen mahdollistamiseen kannattaa panostaa.