Työkalujen kehittäminen uusien toimintatapojen käyttöönottoon ja varhaisen tuen keskusteluihin

Hankkeessa toteutettiin esimiehen ja alaisen välistä vuorovaikutusta tukeva dialogialusta, Vatupassi.
Vatupassi on uusi tapa keskustella työstä. Vatupassin avulla työntekijän on mahdollista keskustella oman työhyvinvoinnin kannalta keskeisistä asioista ja niiden välisistä suhteista esimiehensä kanssa. Keskustelut pohjautuvat ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan. Vatupassi sopii hyvin myös oman toiminnan itsearviointiin sekä työyhteisöjen ja ryhmien toiminnan kehittämiseen. Vatupassia voi käyttää keskustelujen tukena myös työterveyshuollon prosesseissa.

Vatupassi on pelilauta, jonka avulla tarkastellaan neljää työhyvinvoinnin kannalta keskeistä tekijää: työtä, osaamista, työkykyä ja motivaatiota. Ne ovat johtamisen ja esimiestyön kohteita ja samalla jokaiselle oman työhyvinvoinnin lähteitä. Pelilaudan avulla näistä keskustellaan tiedänkö (työ), osaanko (osaaminen), kykenenkö (työkyky) ja haluanko (motivaatio) kysymysten avulla.  Nykytilaa arvioidaan nappuloilla liukuvalla asteikolla kunnossa – kehitettävää, tavoitetilaa (nuolet) ja merkitä askeleita (toimenpiteitä) nykytilasta kohti tavoitetilaa pikkuympyröin.  Vatupassin käytöstä laadittiin opas ja videot.
Työntekijä arvioi kunkin kysymyksen osalta sen hetken tilanteensa. Lähtökohtana on työntekijän oma arvio. Esimies tuo keskusteluun oman näkemyksensä.

Vatupassin kehittämisessä oli kolme keskeistä tavoitetta:

1. Vatupassi on työkalu, jolla pyritään parantamaan työhyvinvointijohtamista, dialogia esimiehen ja alaisen välillä.  Tavoitteena on, että esimiestyö ja siihen liittyvä vuorovaikutus on tavoitteellista, uudistavaa, osaavaa, arvostavaa ja aktiivista. Tätä seurataan esimiesten 360-arviointien avulla. Tavoitteena on myös, että Vatupassi parantaa työkykyjohtamista ja varhaisen tuen asioiden käsittelyä ja arviointia.

2. Vatupassi on työkalu, jonka avulla pyritään parantamaan työyhteisöjen oman toiminnan arviointia ja kehittämistä. Tavoitteena on, että erilaiset ryhmät (esim. projektit, tiimit, johtotiimit, työryhmät) arvioivat oman toimintansa nyky- ja tavoitetilaa säännöllisesti ja oppivat suuntaamaan toimintaansa yhteisen arvioinnin pohjalta. Muutosvauhti on nopeaa, joten työtilanteet ja tavoitteetkin voivat muuttua nopeasti.

3. Vatupassi on työkalu, jolla pyritään parantamaan oman toiminnan ja työtilanteen itsearviointia.  Tavoite on, että työntekijä oppii tunnistamaan ja arvioimaan omaa työtilannettaan ja suuntaamaan kehittymistoimia. Vatupassi auttaa arvioimaan oman työn nykytilaa ja asettamaan itselle työhön, osaamiseen, työkykyyn ja motivaatioon liittyviä tavoitteita. Se tukee työntekijälähtöistä dialogia työntekijän ja esimiehen välillä.