Toimiva ja tuloksellinen johtoryhmä

Kehittämishankkeen tavoitteena oli selkiyttää Poliisihallituksen johtoryhmän merkitystä ja roolia suhteessa johtamisjärjestelmän muihin osiin ja elimiin. Toisena tavoitteena oli vahvistaa Poliisihallituksen johtoryhmän toimintakulttuuria ja selkiyttää johtamistyöhön liittyviä valta- ja vastuukysymyksiä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi koottiin analyysivaiheen jälkeen ryhmä, joka kokoontui neljä kertaa ulkopuolisen asiantuntijan johdolla. Tapaamisten välille sijoittui välitehtäviä ja työ eteni myös sähköisten välineitten avulla. Kehittämistyön kuluessa todettiin, että aiheesta ja siihen liittyvistä teemoista keskusteleminen jäsennetyssä tapaamisessa on merkittävää ja tarpeellista.

Hankkeen lopputuloksena syntyi neljä johtopäätöstä, joille ehdotettiin kehittämistoimenpiteitä. Johtopäätökset liittyivät strategiatyön tarpeellisuuteen, yksiköitten välisen yhteistyön edelleen tiivistämiseen ja siiloutumisen välttämiseen ja työjärjestyksen tarkennustarpeisiin sekä tavoitteellisemman toimintatavan kehittämiseen. Osaa todetuista kehittämistoimenpiteistä alettiin toteuttaa jo kehittämishankkeen aikana ja osa esitetyistä toimista edellyttää jatkuvampaa ja ylläpidetympää panostusta, joten ovat siten pitkäjänteisen kehittämisen perustana.