TEM:n AKO -osaston esimiesvalmennus 2020

Työ- ja elinkeinoministeriön neljästä substanssiosastosta yksi on Alueet ja kasvupalvelut -osasto (AKO), jossa työskentelee noin 100 virkamiestä. AKO-osasto organisoitiin uudelleen 1.4.2020 lukien. AKO-osaston johtamis- ja esimiestehtävissä työskentelee nyt 15 esimiestä, joiden tulee ottaa uudelleen organisoidut tiimit haltuunsa poikkeustilan (koronapandemia) aiheuttamassa ”uudessa normaalissa”, joka hyvinkin saattaa jäädä pysyväksi tilaksi muodossa tai toisessa. Henkilöstö tekee etätöitä, eikä edes uuden organisaation aloittaessa ole kohdannut fyysisesti työpaikalla. ”Uusi normaali” -tilanne ja epävarmuus tulevaisuuden näkymistä ovat suuri muutos perinteiselle johtamis- ja esimiestyölle ja vaativat esimiehiltä paljon osaamista ja taitoa siinä, miten toimitaan tässä muutoksessa/tilanteessa osallistaen henkilöstöä ja miten kehitetään valmentavaa työyhteisökulttuuria. 15 hengen esimiesryhmä on myös uusi kokoonpanoltaan, joten esimiesten kesken tulee luoda luottamus ja yhdessä toimimisen henki, jotta esimiehet voivat toteuttaa AKO-osaston yhteistä johtamisfilosofiaa. Järjestettävä coaching-tyyppinen esimiesvalmennusprosessi (osallistujina AKO-osaston 15 esimiestä) tukee nimenomaan näiden em. asioiden kehittämistä ja vaikuttavuuden aikaansaamista.

Coaching-tyyppisen esimiesvalmennusprosessin (AKO-osaston 15 esimiestä) tavoitteet ovat:

– tukea TEM:n AKO-osaston 1.4.2020 voimaan astuneen organisaatiouudistuksen onnistumista ”uudessa normaalissa” henkilöstöä osallistaen

– kehittää AKO-osaston yhteistä johtamisfilosofiaa, yhteistä työyhteisökulttuuria, esimiestyötä/johtamista sekä toimintatapoja yhdessä ympäröivä systeemi huomioiden ja valmentavan työyhteisökulttuurin kehittämisen menetelmin

– rohkaista esimiehiä toimimaan tuloksellisesti epävarmassa, kompleksisessa ja jatkuvassa muutoksessa olevassa toimintaympäristössä, työhyvinvointi varmistaen

– käydä läpi AKO-osaston esimiehen roolia ja siihen kohdistuvia odotuksia sekä toimimista yhdessä AKO-osaston muiden esimiesten kesken luottamuspohjaisesti

– tukea osallistujien henkilökohtaista kasvua ja kehittymistä: syventää itsetuntemusta ja omien vahvuuksien hyödyntämistä sekä tukea itsensä johtamisessa ja osaamisen uudistamisessa vallitseva ja tulevaisuudenkin ”uusi normalli” -tilanne huomioiden

– antaa osallistujille eväitä muutoksen johtamiseen ja henkilöstöjohtamiseen, joiden avulla vahvistetaan TEM:n strategian implementointia

– tarjota vertaiskeskusteluareena yllä mainittujen teemojen läpikäymiseksi

Valmennusprosessi koostui menetelmistä, jotka ovat kokeilevia ja osallistavia (myös esimiesten tiimiläisiä osallistavia) välitöitä ja lopputehtävä sekä valmentajan vetämiä, coaching-tyyppisiä tilaisuuksia (à puoli päivää). Tilaisuuksissa on aiheeseen johdattavia valmentajan puheenvuoroja, vertaiskeskusteluja sekä ryhmätöitä. Menetelmänä hyödynnetään myös e-oppimista. 360-arviointi, joka on osallistujien sähköisesti tekemä prosessi, on työkaluna valmennusprosessissa, jotta osallistujat kukin tykönään reflektoisivat omaa käyttäytymistään työyhteisön jäseninä ja esimiehinä sekä omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Osallistujat laativat valmennusprosessin aikana myös kehittymissuunnitelman, jolla realisoidaan, mitä heidän tulee jatkossa kehittää ja miten sekä miten kehittymistä seurataan. Esimiehen kehittymissuunnitelma käsitellään myös esimiesten tiimeissä.

Hankkeen ansiosta TEM:n AKO-osaston esimiehet (valmennusprosessin 15 osallistujaa) johtavat 1.4.2020 jälkeisen organisaatiomuutoksen jälkeen AKO-osastoa muutostilanteessa/muutostilanteissa ja jatkossa ”uudessa normaalissa” sovitun johtamisfilosofian ja valmentavan työyhteisökulttuurin periaatteiden mukaisesti. AKO-osaston esimiehet toimivat yhdessä luottamuspohjaisesti (myös yli TEM:n toimintayksikkörajojen) ja tiimiensä henkilöstön kanssa osallistavasti TEM:n strategian implementoimiseksi.