Syyttäjänsihteerityö – palvelulla paremmaksi

Digitalisaatio sekä yhtenäinen resurssi-, osaamis- ja uudistumisnäkökulma tarjoavat mahdollisuuden yhtenäistää sihteerityötä valtakunnallisesti. Palvelumuotoilu antaa työkalun, jolla on mahdollista määritellä syyttäjänsihteereiden tarjoamat palvelut, pohtia niiden yhtenäistämistä valtakunnallisesti sekä suunnitella tulevaisuuden sihteerityötä. Syyttäjänsihteerin tuottamalla palvelulla tarkoitetaan ensisijassa syyttäjän kanssa tehtävää yhteistyötä. Hankkeen tarkoituksena on tehdä palvelukuvaus ja -lupaus sekä tehdä näkyväksi syyttäjän ja sihteerin tehtävä ja rajapinnat.

Vuoden 2019 Syyttäjälaitoksen organisaatiouudistuksen seurauksena luotiin yksi yhtenäinen Syyttäjälaitos. Tämän loi tarpeen yhtenäistää Syyttäjälaitoksen syyttäjänsihteerin tehtävänkuvaa ja yhtenäisiä toimintatapoja. Yhtenäiset toimintatavat edistävät sisäistä liikkuvuutta aiempaa näkyvämmin. Yhtenäinen tehtäväkuva tukee myös toimipaikkariippumatonta työtä.

Hankkeessa toteutimme työpajoja, valmennuspäiviä ja pilotointia. Toimintaa tuettiin palvelumuotoilulla, yhteissuunnittelulla ja kokeiluilla. Sihteerit kokevat, että työnantaja panostaa henkilöstöryhmän työhön ja työn kehittymiseen. Syyttäjänsihteerin työ ja tehtävä tulee näkyväksi ja selkeäksi osaksi Syyttäjälaitoksen kokonaisuutta.

Hanke tuotti yhteenvedon, jossa kuvatiin syyttäjänsihteerin tehtävät rikosprosessissa. Yhteenvedon avulla
havainnollistettiin valtakunnallisesti yhtenäiset tehtävät sekä alueelliset eroavaisuudet.

Syyttäjäalueet valitsivat pilotoitavakseen syyttäjänsihteerin tehtäviä, jotka erosivat valtakunnallisista
yhdenmukaisista tehtävistä. Pilotoinnin lisäksi perustettiin työryhmä pohtimaan fyysistä sekä etäyhteydellä tapahtuvaa asiakaspalvelua. Asiakaspalvelutehtävän uudistaminen on ollut vuosia syyttäjänsihteereiden kehittämistoiveena, joten asian edistäminen koettiin tärkeäksi. Työryhmä tuotti asiakaspalvelusta selvityksen, joka esiteltiin Syyttäjälaitoksen johdolle ja sen valtakunnallinen pilotointi aloitettiin syksyllä 2021.