Ruokaviraston kestävän kehityksen ohjelman valmistelu

Ruokavirasto on strategiassaan määritellyt yhdeksi päämääräksi ”Opimme ja uudistumme yhdessä”, mikä sisältää yhtenä osa-alueena uudistumisen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja toimintaa tehostaen. Yhdessä toimiminen ja oppiminen ns. alaisen hallinnon kanssa on edellytys kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja valmistella viraston toimialalle, yhteistyössä sidosryhmien kanssa kestävän kehityksen ohjelma, joka sisältää tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit.

Menetelminä käytetään:

  • Työpajat ja haastattelut yhdessä viraston sisäisten ja ulkopuolisten verkostojen kanssa
  • Muita yhdessä tekemistä aktivoivia toteutustapoja
  • Mittarit kytketään viraston mittaristoon, jossa on jo olemassa tulossopimuksen mittarit ja viraston strategian mittarit

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Projektin tuloksena on kestävän kehityksen ohjelma, joka toimii yksityiskohtaisen suunnittelun perustana. Ohjelma sisältää lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelman työn edistämiseksi. Työkaluiksi projektissa laadittiin vuosikello tehtävien hahmottamiseksi, viestintäsuunnitelma sekä tavoitteiden määrittämisen työskentelypohja. Ohjelma sisältää mm. kestävän kehityksen pääteemat virastossa ja näihin liittyviä mittareita sekä GO-ympäristöohjelman kehittämiselle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet.

Työ jatkuu asetettujen periaatteiden ja aikataulun pohjalta seuraavin askelin:

  • Kestävän kehityksen tavoitteiden tunnistaminen, mitä tukemaan suunnitellaan osaamisen lisäämisen tavat.
  • Toimenpiteiden valinta eri sektoreilla sekä sen suunnittelu, miten mittareiden avulla voidaan seurata tavoitteiden toteutumista koko viraston tasolla.
  • Aktiivinen viestintä, jonka tavoitteena on toiminnan näkyväksi tekeminen ja tutun toiminnan tarkastelu kestävän kehityksen linssien läpi.

Projektin hyödyt

Keskustelu laaja-alaisesta aiheesta saatiin projektissa käynnistettyä ja samalla huomattiin, että virastossa on asiasta kiinnostunutta ja motivoitunutta henkilöstöä erilaisissa tehtävissä. Henkilöstön tietoisuuden ja osaamisen lisääminen aloitettiin projektin aikana, samoin kuin kestävän kehityksen kokonaisvaltainen tarkastelu ja kehittäminen, mikä olisi toteutunut huomattavasti hitaammin ilman projektia.

Muutoin projektin hyödyt kytkeytyvät kestävän kehityksen hyötyihin, joita ovat:

  • Yksilötason hyödyt: merkityksellinen työ, arvot ja motivaatio
  • Ruokaviraston tasolla: parempi työnantajakuva, vetovoima ja taloudellinen hyöty
  • Yhteiskunnan tasolla: positiivinen vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä hyvinvointi