Onnistutaan yhdessä! Hyvinvoiva työyhteisö avaa rajat uudelle ajattelulle

Keskusrikospoliisin tehtäväkenttä edellyttää hyvin monipuolisen asiantuntijuuden ylläpitämistä. Keskusrikospoliisin tärkein voimavara on henkilökunta. Hyvinvoivalla ja osaavalla henkilökunnalla on erittäin merkittävä rooli ilmiöiden ja niiden seurausten ennakoinnin arvioinnissa ja kansalaisten turvallisen tulevaisuuden varmistamisessa.  Myös se on huomattu, että tulokset ja vaikuttavuus ovat saavutettavissa vain saumattoman yhteistyön kautta.

Tuota osaamista, hyvinvointia ja yhteistyötä olemme nyt varmistamassa. Haluamme varmistaa työyhteisömme hyvään onnistumisten kierteeseen uudenlaisin, rajoja rikkovin ajatuksin ja valituilla menetelmillä.

Tuon päätavoitteen saavuttaminen on edellyttänyt mm. seuraavien osatavoitteiden asettamista:
• vahvistetaan johtamisen ja esimiesten roolia muutoksen johtamisessa,
• lisätään osallistujien ymmärrystä erilaisten ihmisen voimavarojen mahdollisuuksista toiminnan kehittämisessä,
• tuetaan sellaisen yhteisen toimintakulttuurin luomista, mihin liittyvät mm. innovatiivisuus, yhteenkuuluvuus, verkostoituminen
• vahvistetaan yhteisten pelisääntöjen ja käytäntöjen yhdenmukaisuutta.

Nykyinen taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne repivät Keskusrikospoliisia kahtaalle: Toisaalta yhteiskunnallinen ja kansainvälinen epävakaus lisäävät Keskusrikospoliisinkin palveluiden tarvetta ja toisaalta taloudellinen tilanne pakottaa meidät tekemään tarvittaessa rankkoja muutoksia palvelutarjontaan. Kun toiminnan painopisteitä on pakko muuttaa ajankohtaisten tarpeiden mukaisesti, riskinä on, että tämä heijastuu ratkaisevasti henkilöstön työmotivaatioon ja hyvinvointiin.

Tavoitteenamme on myös Keskusrikospoliisin ja sen henkilöstön muutosvalmiuksien lisääminen ja organisaation toimivuuden tukeminen rakenteellisten muutosten, uusien toimintojen kehittämisen ja jatkuvan julkisuuspaineen näkökulmista. Organisaatiomuutokseen liittynyt  päätös joidenkin alueyksiköiden lakkauttamisesta ja henkilökunnan siirtymisestä entistä vahvemmin monipaikkaiseen työntekemiseen edellyttää uusia menettelytapoja.