Oma verotalo tutuksi

Verohallinnon työsuojelun toimintaohjelmassa vuosille 2017 – 2019 työhyvinvoinnin osa-alueissa on
yhtenä työhyvivoinnin parantamiskeinona esitetty yksiköiden välistä yhteistyötä. Hankkeella
käynnistettiin Myyrmäen verotalossa toimivien yksiköiden yhteistyö. Hankkeen käynnistyessä henkilöstö
ei tuntenut verotalossa sijaitsevien yksiköiden töiden sisältöjä ja toimintatapoja tai miten verovelvollisen
asia kulkeutuu eri yksiköihin ja kuinka verovelvollisen asioita hoidetaan eri yksiköissä.

Hankkeen tavoitteet:

  • Yhteistyön edellytykset yli yksikkörajojen paranevat.
  • Tehtäväkiertoon saadaan positiivisia vaikutuksia eli on entistä helpompaa hakeutua toiseen yksikköön työhön ja näin kehittää omaa osaamistaan.
  • Henkilöstön tuen helpottuu, koska opitaan tuntemaan toisten yksiköiden tehtäviä.
  • Henkilöstön ymmärrys palveluketjujen kokonaisuuksista lisääntyy.
  • Hyvien käytäntöjen jakaminen valtakunnallisesti mahdollistuu.

Hankkeen hyödyksi pitkällä tähtäimellä arvioitiin, että hankkeessa tuotetulla uudella tavalla toimia
luodaan toimintapa, jolla Verohallinnon palveluketjuista tehdään näkyviä ja Verohallinnossa työskenteleville tuttuja. Toimintatavan avulla asiakasohjauksen laatu paranee kokonaisuuksien ymmärtämisen lisääntyessä. Tästä taa seuraa, että asiakastyytyväisyys lisääntyy, koska henkilöstö pystyy palvelemaan verovelvollisia sujuvasti ja asiantuntevasti. Kun henkilöstölle syntyy kokonaisnäkemys verovelvollisen palveluketjusta, asiakasohjauksen laatu paranee, henkilöstön ja esimiesten työhyvinvointi lisääntyy ja työn kuormittavuus vähenee.

Hankkeessa järjestettiin yhteensä neljä työpajaa. Osallistujia oli kaikkinensa 20 verotalon seitsemästä yksiköstä.

Työpajojen aiheina olivat

  • Paja 1. Yksiköiden sitouttaminen hankkeeseen ja materiaalin tuottamisesta sopiminen
  • Paja 2. Sähköisen esittelymateriaalin käsikirjoituksen laadinta
  • Paja 3. Sähköisen materiaalin tuottamista
  • Paja 4. Materiaalin viimeistelyä ja arviointia

Hankkeen tuotoksia esiteltiin verotalon työsuojeluryhmässä. Tähän tilaisuuteen osallistui myös
Verohallinnon hallintojohtaja.

Hankkeessa tuotettiin yksiköiden välisen yhteistyön mahdollistava toimintamalli, jonka avulla Verohallinnossa tai laajemminkin valtionhallinnossa voidaan käynnistää yksiköiden välinen yhteistyö.

Hankkeessa tuotettu yksiköiden sähköinen esittelymateriaali löytyy myös Verohallinnon intrasta ja kaikille avoimesta linkistä hankkeessa tuotettuun materiaaliin pääsee tutustumaan seuraavasta linkistä: https://www.dreambroker.com/channel/8o6kyvgk/

Hanketta arvioitiin yhteistyöryhmässä ja todettiin, että hanke antaa hyvän perustan tehdä yhteistyötä ja jakaa erilaisia hyviä käytäntöjä yksiköiden välillä. Tuotettu materiaali toimii myös hyvänä ja tehokkaana perehdytysaineistona uusille työntekijöille sekä antaa tietoa toisten yksiköiden työstä sellaisille työntekijöille, jotka harkitsevat tehtäväkiertoon lähtemistä. Hankkeessa tuotettujen kuuden videon katseluun kuluu aikaan 30 minuuttia, joten lyhyessä ajassa on mahdollisuus saada kokonaisnäkemys Myyrmäen verotalon yksiköiden työstä ja tavasta tehdä työtä.