Merivoimien työyhteisövalmennus

Merivoimien haasteellinen toimintaympäristö asettaa vaatimuksia sekä esimiesten että alaisten toiminnalle, etenkin alustehtävissä toimiville. Esimies- ja johtamiskoulutus pureutuu vain osaan työyhteisön haasteista, kohdennettu valmennus osallistaa sekä esimiehet että alaiset.

Tavoitteena hankkeessa oli tuoda yhteen esimies- ja työntekijäpuolen näkemyksiä haastavissa työyhteisön tilanteissa, tarjota käsittelymalleja ja ratkaisutapoja. Vertaissparrausta hyödyntämällä pyrittiin lisäämään ryhmien kykyä vaikuttaa omaan ja toisten hyvinvointiin ja kannustaa sitoutumaan omiin kehitystavoitteisiin. Valmennuksen tavoitteena oli pilotoida esimies- ja alaisvalmennuskonseptia ja siirtää se osaksi sisäistä koulutusta.

Havaitut vaikutukset ja tulokset:
1. Valmennuskonsepti havaittiin toimivaksi ja toteuttamiskelpoiseksi. Osallistujille teetettiin alku- ja loppukyselyt valmennuksen teemoista; suurin osa osallistujista katsoi, että valmennus on kehittänyt heidän työyhteisötaitojaan sekä alaisina että esimiehinä, ja vastaavaa valmennusta toivottiin toteutettavan laajemminkin.
2. Caseharjoitukset koettiin toimiviksi, harjoiteltiin omaa toimintaa vaikeissa vuorovaikutustilanteissa
3. Valmennuksen koettiin lisänneen ymmärrystä asioiden moniulotteisuudesta ja lisänneen kärsivällisyyttä/ymmärrystä erilaisiin työelämätilanteisiin