Maistraattien muutosvalmennus esimiehille

Maistraateissa toteutettiin vuoden 2014 aikana mahdollistavaan johtamiseen pohjautuva esimiesten muutoskoulutus, jonka tavoitteena oli tukea johtajuuden ja muutoksen hallinnan kehittymistä, työhyvinvoinnin johtamista, erilaisuuden hyödyntämistä työyhteisöissä ja esimiesten työhyvinvointia. Hankkeen myötä esimiehet hankkivat valmiuksia työkulttuurin kehittämiseen ja ikäjohtamiseen. Hanke on jatkoa maistraattien muutosvalmennus -hankkeelle, jossa tuettiin ja valmennettiin maistraatteja toimimaan hajautetussa työympäristössä vuonna 2012 tapahtuneen laajan organisaatiomuutoksen jälkeen. Jatkohankkeessa keskityttiin erityisessä johtamisen ja esimiesosaamisen kehittämiseen. Kohderyhmänä olivat yhdentoista maistraatin esimiehet n. 80 henkilöä.

Hanke sisälsi viisi moduulia. Esimiesten muutoskoulutuskokonaisuudessa paneuduttiin mm. seuraaviin aiheisiin: mahdollistava johtajuus ja toimiva työyhteisö, omat johtamisominaisuudet- ja käyttäytyminen, eri-ikäisten johtaminen, työkulttuurin ja toimintatapojen kehittäminen, vuorovaikutteinen esimiestyö ja palautteen antaminen, osaamisen hallinta ja osaamisen johtaminen. Lisäksi kokonaisuuteen liitettiin esimiesarvioinnin toteuttaminen. Jokainen esimies laati kehittämissuunnitelman, jonka toteutumista seurataan vähintäänkin kehityskeskustelujen yhteydessä. Hankkeen aikana kehitettiin myös maistraattien johtoryhmän toimintaa luontaisten taipumusten analyysin ja johtoryhmäanalyysin avulla.

Esimiesten muutoshanke toteutettiin osin kaikkien yhdentoista maistraatin esimiesten yhteisinä osallistavia menetelmiä hyödyntävinä videokoulutuksina, osin videoitse tapahtuvina prosessikohtaisina koulutuksina sekä kasvokkain tapahtuneina koko esimiesjoukon yhteisenä koulutuspäivänä Helsingissä että maistraattikohtaisena esimiespäivänä jossakin maistraatin omista yksiköistä.

Hankkeen tavoitteet toteutuivat hyvin. Hankkeessa syvennettiin maistraattien henkilöstöstrategiassa linjattuja teemoja. Esimiehet perehtyivät omiin johtamisominaisuuksiina ja -käyttäytymiseensä laatien esimiesarvioinnin pohjalta omat kehittymissuunnitelmansa. Hanke antoi aidosti ymmärrystä työyhteisön voimavaroista sekä eväitä esimiestyön eri puoliin. Koulutuksen teemat koettiin erittäin hyviksi ja sopiviksi uudistuneeseen organisaatioon (valtakunnalliset palveluprosessit, yhteistyö monipaikkaisesti yli maistraattirajojen).