Korkeakoulu- ja tiedepollitiikan osaston työhyvinvoinnin ja organisoinnin kehittäminen

Johtamista ja johtoryhmän toimintaa kehitetään ja työt organisoidaan tehokkaammin toimintayksiköiden (STO, KÄR ja TIR) kesken. Perehdytään ulkoisen asiantuntijan avulla johtoryhmän työn kehittämiseen ja osaston toiminnan organisoimisen erilaisiin vaihtoehtoihin. Mahdollisesta siiloutumisesta päästään eroon ja työt organisoidaan ja tehdään osaston tasolla kokonaisuutena. Osaamistarpeet selvitetään suunnitelmallisesti suhteessa muuttuvan toimintaympäristön esiintuomiin tarpeisiin. Osaamisen johtamista kehitetään.

Johtoryhmän ja osaston asiantuntijoiden viestintää ja vuorovaikutusta vahvistetaan. Vuorovaikutuksen osana huolehditaan siitä, että mm. kyselyjen tuloksista nousseisiin kehittämistarpeisiin vastataan konkreettisesti ja viestitään siitä tehokkaasti. Selkeytetään osaston toiminnan visiota/tulevaisuudennäkymää osana korkekaoulutuksen ja tutkimuksen visota 2030. Vahvistetaan näkemystä työn laatutasosta ja riittävän hyvästä tekemisen tasosta.
Kehityskeskusteluja kehitetään harkitsemalla esim. ryhmäkeskustelujen käyttöönottoa.

Konkreettisesti hanke jakautuu pääosin kolmeen kategoriaan:
 1. Työn muuttuminen
– tehtävän ja tarkoituksen avaaminen – yhteisen ajattelun ja suunnan vahvistaminen
-2. Toimintatapojen ja rakenteiden yhteiskehittäminen
– minkälaista yhteistyötä tarvitaan ja keiden kanssa (sisäiset ja ulkoiset sidokset)?
– osaamisen kehittäminen ja kehittyminen, kytkeytyminen asiantuntijan työssä –yksin/yhdessä ohjautuminen
3. Johtoryhmän toiminnan ja johtamisen kehittäminen
-millaista johtamista tarvitaan?

Yhteissuunnittelun jälkeen järjestetään kolme 4 tunnin työpajaa, joiden välissä on omat johtoryhmätyöpajansa sekä jälkeen johtoryhmän ja organisaatioraadin yhteinen tapaaminen jatkosuunnitelmien osalta.

Hankkeen tavoitteena on, että osaston toimintakyky ja ydintehtävien hoito on vahvistunut. Osaston työyhteisö on vahvistunut, johtaminen kehittynyt ja töiden organisointi parantunut. Tiedonkulku sekä yhdessä luominen ovat vahvistuneet.