Katse eteenpäin

Hankkeen tavoitteena on, että hankkeessa mukana olevien ryhmien hyvinvointi paranee ja korkealaatuiselle sekä tulokselliselle toiminnalle saadaan jatkossakin parhaat mahdolliset edellytykset.

Menetelmänä käytetään työnohjausta, jossa erityisenä painopisteenä on konfliktinratkaisuun pyrkivä työskentely. Työnohjaajana toimii organisaation ulkopuolinen työnohjaaja. Tapaamiset järjestetään sopimuksen mukaan 1-3 viikon välein. Ryhmätyönohjauksen kesto on kaksi tuntia / tapaamiskerta. Yksilötyönohjauksen kesto on yksi tunti / tapaamiskerta.

Onnistuneen hankkeen avulla voimme myös lisätä työyhteisön valmiuksia käsitellä ja ratkaista työyhteisön toimintaan vaikuttavia haastavia tilanteita. Hankkeen kokemuksien avulla voidaan rakentaa yleinen toimintamalli haastaviin tilanteisiin.

Päättymisvaiheen kuvaus

Yhteenvetona todettakoon, että alkuperäinen tavoite konfliktinratkaisutehtävässä toteutui erinomaisesti. Molemmat ryhmät ovat saaneet käsitellä muutaman vuoden sisällä tapahtuneita asioita jäsentyneesti ja reflektiivisesti ulkopuolisen ammattilaisen johdolla. Ryhmäläiset kokevat, että he pääsevät tilanteesta paremmin yli ajan kanssa, kun voivat keskittyä työhönsä sekä tulevaisuuteensa, jättäen taakseen katkelman haastavaa työhistoriaa.

Työnohjaajan suosituksena poliisilaitoksen johdolle konfliktinratkaisuprosessin päätteeksi, on ryhmien esittämien toiveiden perusteella selkiyttää esihenkilökysymykset organisaatiossa ja vahvistaa hieman johtamistyyliä vuorovaikutteisemmaksi ryhmien kanssa (esim. ylin johto tapaisi ryhmiä videon välityksellä) ja että päällystön edustaja tapaisi säännöllisesti ja luontevasti ryhmää osoittaen kiinnostusta heidän työssä jaksamiseen, vointiin ja työtilanteeseen liittyen.

Ryhmissä syntyi myös keskustelua ja kaipausta koronaa edeltävästä ajasta, jolloin poliisit nauttivat yhteisöllisyydestä, yhdessä tekemisestä, avoimemmasta vuorovaikutuksesta ja kokemuksesta, että kaikki olivat yhtä suurta perhettä. Poliisilaitoksen johto hyödyntää nyt saatuja kokemuksia tilanteissa, joissa on samoja elementtejä kuin käsillä olleessa tapauksessa. Myös tiedottamiseen ja viestintään liittyen on löydetty kehittämiskohteita aivan konfliktin alkuvaiheesta hankkeen loppumetreille.

Hankkeen myötä saadut kokemukset ja opit tullevat hyödyttämään nyt mukana olleiden ryhmien lisäksi koko työyhteisöä ja näkyvät positiivisina signaaleina myös asiakkaiden suuntaan. Tuloksekas työnteko saa myös paremmat lähtökohdat.