Kairon edustuston työnohjausmallin kehittäminen

Suomen Kairon suurlähetystön integroitu muutostukiprosessi, jonka kohteena olivat työtapojen kehittäminen, työyhteisön toimivuus ja tehokkuus, henkilöstömuutokset sekä monitilatyöskentelyyn siirtyminen. Kaiku-hankerahalla osarahoitettiin paikalliseen kulttuuriin perehtyneen organisaatiopsykologin coaching-tuki johdolle monitahoisessaja pitkässä muutosprosessissa.

Kairon edustustossa hanketta on alustettu kahden viime vuoden aikana suunnittelupäivissä, henkilöstön tapaamisissa (staff handbook-projekti) ja kehityskeskusteluissa. Lähtökohtana on ollut rakentava ja sitouttava positiivinen kehitystyö, ei ongelmalähtöisyys. Kairon edustuston henkilökunnassa on paljon hyvää potentiaalia.Henkilöstö haluaa mieltää paremmin oman merkityksensä osina kokonaisuutta, ja sitä kautta sitoutua ja motivoitua kehittämään omaa osaamistaan ja työntekoaan.

Työnkehittämis- ja -ohjauskulttuuriin siirtyminen tarkoittaa käytännössä työntekijöiden itsensä kehittämiä uusia ratkaisuja työn tekemiseen. Työhyvinvointia kuormittavien tilanteiden käsitteleminen muuttuu säännölliseksi ja hyväksyttäväksi osaksi arkista toimintakulttuuria, ja omatoimisuus ja itseohjautuvuus lisääntyvät.

Edustuston kanslian 2016 tapahtuva remontti ja sen tuloksena monitoimitilojen hyödyntäminen työnkehittämisessä mahdollistaa uusien työtapojen käyttöönoton. Tiimityö tehostuu ja yhteisvastuu lisääntyy. Työnohjauksella on myös mahdollista vaikuttaa edustuston rakenteisiin ja arvoihin, esimiestyön laatuun sekä henkilökuntatyöskentelyyn.

Koko työyhteisö hyötyy ja työmotivaatio ja -hyvinvointi lisääntyvät. Tämä näkyy työtehokkuuden lisääntymisenä ja parempina tuloksina koko tulosyksikölle. Edustusto voi paremmin vastata UM:n ja koko valtionhallinnon sekä muiden sidosryhmiensä odotuksiin ja tuottaa laadullisesti entistä parempaa tulosta toiminnan eri osa-alueilla.