Esimiestyö fuusion mahdollistajana ja muutoksen tekijänä

MTT, Metlan, RKTL ja Tiken tilastot fuusioituivat Luonnonvarakeskukseksi 1.1.2015. Fuusion onnistumisen edellytyksenä ovat muutoksen läpivievät ja muutoksen vakiinnuttavat esimiehet.

2013-2014 toteutettiin Valtiokonttorin Kaiku -työelämän kehittämishanke ”Esimiestyö fuusion mahdollistajana ja muutoksen tekijänä”. Kaiku-rahoitusta hanke sai yhteensä 100 000 euroa. Ohjelma toteutettiin onnistuneen fuusion varmistamiseksi ja uudenlaisten, edistyksellisten esimiestyön tapojen sekä yhtenäisen ja innovatiivisen johtamiskulttuurin kehittämiseksi että esimiesten sitoutumisen, jaksamisen ja työn tukemiseksi muutoksessa. Ohjelma toteutettiin Talent Vectia Oy:n kanssa ja siinä olivat mukana perustamishankkeen kehittämisprojektin jäsenet ja laitosten Kaiku-kehittäjät.

Kehittämisohjelmaan osallistui aktiivisesti n. 140 esimiestä ja johtajaa. Se tarjosi heille mm. vertaisverkoston sekä valmiuksia ja keinoja vuorovaikutukseen, jolla henkilöstö voitiin tehokkaasti ja innostavasti osallistaa fuusiovalmisteluun. Kehittämisohjelma toteutettiin esimiesfoorumeilla, joilla oli myös fuusiovalmistelun neuvoa-antava rooli. Esimiestyön teemojen lisäksi esimiesfoorumeilla (4 kpl) käsiteltiin yhdessä johdon ja fuusioprojektien kanssa mm. Luken strategia, tutkimusagenda, organisaatio, ydinprosessit ja brändi. Esimiesfoorumien aiheista kertoivat henkilöstölle esimiehet ja perustamishankeen intra Samassajunassa -sivusto. Alafoorumeille (5 kpl) esimiehet kokoontuivat keskustelemaan pienryhmissä fuusion ja esimiestyön teemoista. Tuloksena keskusteluista on Luonnonvarakeskuksen johtaminen – Esimiestyön käsikirja.

Suunnitelma esimiestyön kehittämisohjelman fuusion valmisteluvaiheen arvioinnista on laadittu ja arviointi toteutetaan vuosien 2015 ja 2016 aikana. Myös Luonnonvarakeskuksen arvotyö käynnistettiin esimiesten ja heidän henkilöstönsä yhteisellä pohdinnalla. Esimiehet toivat ajatukset alafoorumeille ja tuottivat ehdotuksen arvoista testattavaksi esimiesfoorumiin.

Fuusion keskeisimmät tavoitteet joko onnistuvat tai epäonnistuvat esimiestyön onnistumisen kautta. Tämän vuoksi esimiestyön kehittämisohjelma on erittäin tärkeä ja keskeisessä asemassa Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeessa. Kehittämishanke esimiehille ja koko henkilöstölle jatkuu koko vuoden 2015.