Ennakoivan johtamisen systematisointi ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa aiemmassa projektissa luotu strategisen ja ennakoivan johtamisen malli osaksi käräjäoikeuden johtamisjärjestelmää. Näin tuetaan käräjäoikeuden jatkuvaa uudistumista sekä kykyä ennakoida ja reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Johtoryhmävalmennuksen tavoitteena on vahvistaa yhtenäistä johtamiskulttuuria.

Käräjäoikeus on asettanut kehittämisprojektin kuluvalle vuodelle. Projekti toteutetaan 2 vaiheessa:
1) ennakoivan johtamisen systematisointi ja 2) johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen.

Projektiin osallistuu koko käräjäoikeuden johtoryhmä. Osastojen johtoryhmät osallistuvat valmennukseen. Koko muu henkilöstö osallistetaan suunnitteluun kevään ja syksyn henkilöstöpäivissä.

Hankkeen päättymisvaiheen kuvaus

Projektin toinen osio keskittyi johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen. Edellä jo todetusti sen alkuvaiheessa määriteltiin kolme kehittämiskohdetta, joita kaksi liittyivät johtoryhmätyöskentelyn käytännön toiminnan kehittämiseen eli perustehtävän määrittelyyn sekä aikataulutuksen laadintaan. Työ aloitettiin koko käräjäoikeuden johtoryhmässä määrittelemällä johtamisen periaatteet sekä ryhmittelemällä työjärjestykseen kirjatut johtoryhmän tehtävät. Niin ikään johtoryhmätyöskentelylle määriteltiin aikataulu, jossa huomioitiin toiminnan seurantamallin mukaiset strategiakokoukset keväisin ja syksyisin. Tämän jälkeen näistä keskusteltiin osastojen johtoryhmissä ja ne laativat itselleen omaa työskentelyä koskevan aikataulutuksen.

Johtamisen valmennuksen kolmantena kehittämiskohteena oli ihmistyypit ja erilaisuuden huomioiminen työelämässä. Valmennuskokonaisuudessa sivuttiin muutosorganisaation johdon ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta sekä ihmisten erilaisuuden huomioimista siinä. Huomiota siis siirrettiin toiminnallisista tavoitteista henkilöstöön. Käräjäoikeuden henkilöstöä koskevina keskeisinä strategisina tavoitteina ovat yhteisvastuullisuus sekä työhyvinvointi ja positiivinen työkulttuuri. Näiden toteuttamiskeinoiksi on toimeenpanosuunnitelmassa määritelty muun muassa Me-hengen luominen, ammattimainen johtaminen ja esimiestyö sekä keskusteleva ja kannustava ilmapiiri. Eri ihmistyyppien ymmärrykseen tähtäävän valmennuksen arvioitiin edistävän konkreettisesti kaikkien näiden toteuttamista. Henkilöstön hyvinvointiin panostamalla voidaan paremmin toteuttaa myös käräjäoikeuden perustehtävään liittyviä strategisia tavoitteita eli tuottaa laadukasta ja sujuvaa oikeusturvaa.

Käräjäoikeuden johtoryhmätyöskentelyllä oli jo ennen projektia varsin vakiintuneet käytännöt. Projektin seurauksena sitä saatiin kuitenkin jäntevöitettyä ja johtamisen vuosikello laadittua. Suurimpana kehitysharppauksena on ollut osastojen johtoryhmätyöskentely. Ainakaan kaikilla osastoilla ei ennen projektia ollut olemassa vakiintuneita johtamisen rakenteita. Myös koko talon tason johtoryhmätyöskentely on monipuolistunut, koska käsiteltäväksi tulee yhä enemmän ja varhaisemmassa vaiheessa asioita, joihin osastoilla on havahduttu.

Projektin myötä käräjäoikeudelle on laadittu johtamisen käsikirja, joka edistää johtamisen jatkuvuutta. Tämä on tärkeää, koska valtaosa käräjäoikeuden johtamis- ja esimiestehtävistä on määräajaksi täytettäviä. Hyvänä lisänä käräjäoikeuden toiminnan lähtökohdiksi ovat johtamisen periaatteet, jotka muodostavat samalla käräjäoikeuden arvot.

Strategiatyöskentelyyn kannattaa sitoutua ja sitä on hyvä viedä eteenpäin, vaikka konkreettisia tuloksia joutuu odottamaan. Aiheen tekeminen tutuksi työntekijöille on myös tärkeää, vaikka strategisen suunnittelun merkitystä voi olla vaikea hahmottaa jokaisen työssä.