Kaiku-kehittäjäverkosto

kaiku-logo ilman alaosaa

Kaiku-kehittäjät ovat organisaatioiden omia asiantuntijoita, joille on läheistä työn tekemisen kehittäminen. He ovat sitoutuneet yhteisiin Kaiku-kehittäjän periaatteisiin. Monet pitkän linjan Kaiku-kehittäjät ovat käyneet Kaiku-koulutuksen (2002–2018) tai Valtiokonttorin uudistetun kehittäjävalmennuksen (2020 =>). Viime vuosina Kaiku-verkostoon on liittynyt myös muita valtion työelämän kehittämiseen sitoutuneita eri organisaatioiden asiantuntijoita.

Kaiku-kehittäjän periaatteet

Ihmislähtöisyys: Kehittämissä etusijalla ovat ihmisten (asiakkaiden, työntekijöiden) näkökulma

Monialaisuus: Kehittäjät tulevat eri toimialoilta ja organisaation tasoilta. He tekevät työtään oman substanssinsa ja kontekstinsa puitteissa siinä roolissa, mikä hänelle parhaiten sopii.

Systeemisyys: Kehittäjät tuntevat käytännön työtä ja sen tekijöitä. Toisaalta he myös tunnistavat rakenteet ja yhteydet, joissa yksilöt ja ryhmät toimivat. Kehittämisessään he osaavat ottaa nämä eri tasot huomioon. Kaiku-kehittäjä on eri tasojen välinen tulkki, joka osaa sanoittaa kehittämistä sekä systeemisestä, että yksikön näkökulmasta.

Yhteistoiminnallisuus: Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä osallistaen ja mukaan kutsuen. Kaiku-kehittäjät osaavat fasilitoida eri taustoista tulevien ihmisten tapaamisia.

Vuorovaikutuksen laatu: Kehittämisessä tärkeää on vuorovaikutukseen laadun kehittäminen mm. dialogisuuden lisääminen ja viestimisen monikanavaisuus.

  Kaiku-verkosto on avoin, ja mukaan pääsee ilman virallista liittymistä tai ilmoittautumista. Verkoston tapahtumatiedotuslistoille kuuluvat kaikki Kaiku-koulutuksen ja kehittäjävalmennuksen käyneet, ja mukaan verkostotoimintaan pääsee myös tilaamalla Valtiokonttorin Työelämäpalveluiden uutiskirjeen ja osallistumalla tapahtumiin ja muuhun toimintaan.

  Kaiku-koulutuksen ja kehittäjävalmennuksen käyneistä kehittäjistä ylläpidetään listaa, josta voit tarkistaa oman virastosi kehittäjät: Kaiku_kehittäjät_26052021

  Kaiku-yhteistyöryhmä

  Ryhmä koostuu virastoissa toimivista Kaiku-kehittäjistä sekä Valtiokonttorin edustajista. Kaiku-kehittäjät valitaan yhteistyöryhmään vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja ryhmä valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. 

  Tällä hetkellä (2021) yhteistyöryhmän jäseninä toimivat 

  Tuula Aaltonen, Digi- ja väestötietovirasto
  Lotta Jalava, Kotimaisten kielten keskus
  Anne Kolehmainen, Opetushallitus
  Anu Rahikainen Itä-Suomen poliisilaitos​
  Tarja Räty, Tulli
  Tuula Vehmas, Helsingin poliisilaitos​

  Lisäksi kokouksiin osallistuvat myös Valtiokonttorin työelämäpalveluiden työntekijät.

  Yhteistyöryhmän jäsenten esittelyt

  Tuula Aaltonen

  Olen Tuula Aaltonen Digi- ja väestötietovirastosta. Vastaan DVV:ssä upean pienen tiimin kanssa mm. viraston osaamisen kehittämisestä. Tavoitteenamme on luoda ja tarjota organisaatiomme yhdessä oppimisen malleja. Tämä on myös yksi keskeinen teema, josta Kaiku yhteistyöryhmässä on puhuttu: Miten opitaan yhdessä sujuvoittamaan työtämme. Minkälaisin esimerkein tietyn tehtävän prosesseja on yhdessä kehitetty.

  Kaiku-verkosto on avartanut ymmärtämään, että virastosta tai roolistamme riippumatta, arjen työhaasteet ovat usein samankaltaisia. Pienten konkreettisten kokeilujen avulla, voidaan rakentaa oikeasti toimia toimintatapoja, kuten esimerkiksi joidenkin osallistavien menetelmien hyödyntämistä normikokouksissamme.

  Lotta Jalava

  Lotta Jalava. Kuva Sonja Holopainen Kotus

  Lotta Jalava. Kuva Sonja Holopainen Kotus

  Olen Lotta Jalava, Kotimaisten kielten keskuksen suunnittelupäällikkö ja toiminut Kaiku-yhteistyöryhmässä vuodesta 2020. Olen kannustavan ja avoimen viestinnän edistäjä ja selkeän kielen puolustaja, työpersoonaltani ikuinen innostuja ja toimeen tarttuja. Kaiku-verkosto kohtaamisineen on avannut minulle uusia ideoita ja mahdollisuuksia työelämän ja työprosessien kehittämiseen sekä omassa organisaatiossa että yli virastorajojen. Yhteistyöryhmän aitiopaikalta olen hahmottanut työelämän kehittäjäverkoston yhtenä tärkeimmistä yhteistyön ja tiedon jakamisen väylistä valtiolla. Kun tehtävät ja haasteet ovat yhteisiä, ratkaisuja niihin on syytä jakaa.

  Anne Kolehmainen

  Olen Anne Kolehmainen ja työskentelen erityisasiantuntijana Opetushallituksessa ulkomaisten tutkintojen tunnustamisen yksikössä. Yhteistyöryhmässä haluaisin tarkastella vahvemmin valtiohallinnossa piileviä etuoikeuttavia valtamekanismeja- ja suhteita sekä sitä, miten ne tuottavat eriarvoisuutta ja estävät ihmiskeskeistä työskentelyä ja kehittämistä. Haluan purkaa asiantuntijuuden normatiivisuuksia ja edistää tosiasiallista yhdenvertaisuutta organisaatioiden käytänteissä, kuten rekrytoinneissa ja urakehitysmahdollisuuksissa. Valtionhallinto ei saa jäädä jälkeen moninaisen työelämän luomisessa vaan päinvastoin sen tulee näyttää esimerkkiä ja heijastaa paremmin yhteiskunnan väestön monimuotoisuutta.

  Anu Rahikainen

  Olen Anu Rahikainen. Työskentelen Itä-Suomen poliisilaitoksessa henkilöstösuunnittelijana henkilöstön kehittämisen ja työhyvinvoinnin tehtävien parissa. Kaiku-yhteistyöryhmässä olen toiminut vuodesta 2020. Kaiku-verkostossa toimiminen on auttanut ymmärtämään sen, että oman organisaation ongelmat ovat myös monessa muussa organisaatiossa ongelmia. Yhteistyöryhmässä käsitellyt teemat, kuten yhdessä tekeminen ja työssä oppiminen, ovat synnyttäneet kehittämisideoita kokeiltavaksi omassa organisaatiossa. Yhteistyöryhmässä koen päässeeni tarkastelemaan näköalapaikalta, kuinka kehittämistä kehitetään eri virastoissa ja samalla kehittynyt itse omassa, vielä melko tuoreessa, kehittäjän roolissani.

  Tarja Räty

  Olen Tarja Räty, Tullin työhyvinvointipäällikkö. Uskon vahvasti siihen, että yhdessä olemme enemmän ja siksi halusin mukaan sekä Kaiku-verkostoon että yhteistyöryhmään. Niiden kautta pääsin liittymään organisaatioiden rajat ylittävään keskusteluun kehittämisen tarpeista sekä tarjoamaan yhteistyöryhmässä omaa osaamistani kehittämistyöhön. Haluan kuulla millaisia yhteisiä ilmiöitä eri organisaatiossa on meneillään ja miten niihin on tartuttu. Eri näkökulmista keskustelu rikastuttaa omaa ja yhdessä ajattelua. Se voi parhaimmillaan ravistella ajattelemaan eri tavalla ja lisätä rohkeutta kokeilla jotain uutta omassakin organisaatiossa. Se voi myös liittää samoja asioita kehittäviä organisaatioita yhdessä kehittämään hyviä ratkaisuja.

  Tuula Vehmas

  Olen Tuula Vehmas ja työskentelen osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyvissä tehtävissä Helsingin poliisilaitoksessa Henkilöstön kehittämispalvelut -toiminnossa. Olen Kaiku-kehittäjä vuosimallia 2018 ja Kaiku-yhteistyöryhmässä olen toiminut vuodesta 2020. Kaiku-verkostossa innostavaa on mahdollisuus laajentaa näkökulmaa omasta organisaatiosta eri virastojen yhteisiin ajankohtaisiin aiheisiin, kehittämismahdollisuuksiin ja -haasteisiin. Tämä verkosto ja sen toteuttamat tilaisuudet ja kohtaamiset, kuten kevät- ja syyspäivät, tarjoavat loistavia yhdessä oppimisen hetkiä ja herätteitä työn kehittämiseen. Niiden anti toivottavasti kanavoituu eteenpäin eri virastoissa. Kehittäminenhän kuuluu kaikille!