Kaiku-kehittäjäverkosto

Kaiku-kehittäjät ovat organisaatioiden omia asiantuntijoita, joille on läheistä työn tekemisen kehittäminen. He ovat sitoutuneet yhteisiin Kaiku-kehittäjän periaatteisiin. Monet pitkän linjan Kaiku-kehittäjät ovat käyneet Kaiku-koulutuksen (2002–2018) tai Valtiokonttorin uudistetun kehittäjävalmennuksen (2020 =>). Viime vuosina Kaiku-verkostoon on liittynyt myös muita valtion työelämän kehittämiseen sitoutuneita eri organisaatioiden asiantuntijoita.

Kaiku-kehittäjän periaatteet

Ihmislähtöisyys: Kehittämissä etusijalla ovat ihmisten (asiakkaiden, työntekijöiden) näkökulma

Monialaisuus: Kehittäjät tulevat eri toimialoilta ja organisaation tasoilta. He tekevät työtään oman substanssinsa ja kontekstinsa puitteissa siinä roolissa, mikä hänelle parhaiten sopii.

Systeemisyys: Kehittäjät tuntevat käytännön työtä ja sen tekijöitä. Toisaalta he myös tunnistavat rakenteet ja yhteydet, joissa yksilöt ja ryhmät toimivat. Kehittämisessään he osaavat ottaa nämä eri tasot huomioon. Kaiku-kehittäjä on eri tasojen välinen tulkki, joka osaa sanoittaa kehittämistä sekä systeemisestä, että yksikön näkökulmasta.

Yhteistoiminnallisuus: Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä osallistaen ja mukaan kutsuen. Kaiku-kehittäjät osaavat fasilitoida eri taustoista tulevien ihmisten tapaamisia.

Vuorovaikutuksen laatu: Kehittämisessä tärkeää on vuorovaikutukseen laadun kehittäminen mm. dialogisuuden lisääminen ja viestimisen monikanavaisuus.

Kaiku-verkosto on avoin, ja mukaan pääsee ilman virallista liittymistä tai ilmoittautumista. Verkoston tapahtumatiedotuslistoille kuuluvat kaikki Kaiku-koulutuksen ja kehittäjävalmennuksen käyneet, ja mukaan verkostotoimintaan pääsee myös tilaamalla Valtiokonttorin Työelämäpalveluiden uutiskirjeen ja osallistumalla tapahtumiin ja muuhun toimintaan.

Kaiku-koulutuksen ja kehittäjävalmennuksen käyneistä kehittäjistä ylläpidetään listaa, josta voit tarkistaa oman virastosi kehittäjät: Kaiku_kehittäjät_27072022

Kaiku-yhteistyöryhmä

Ryhmä koostuu virastoissa toimivista Kaiku-kehittäjistä sekä Valtiokonttorin edustajista. Kaiku-kehittäjät valitaan yhteistyöryhmään vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja ryhmä valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Tällä hetkellä (2022-2023) yhteistyöryhmän jäseninä toimivat:

Merja Ikäheimo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tarja Kantolahti, sosiaali- ja terveysministeriö
Anne Kolehmainen, Opetushallitus
Inka Koskiaho, Puolustusvoimat
Anu Rahikainen, Itä-Suomen poliisilaitos​
Tarja Räty, Tulli
Hanna Tamminen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Minna Wasenius, Laura Karhu (sijainen), Suomen ympäristökeskus SYKE
Mimma Yli-Muilu, Digi- ja väestötietovirasto

Lisäksi kokouksiin osallistuvat myös Valtiokonttorin työelämäpalveluiden työntekijät.

Yhteistyöryhmän jäsenten esittelyt

Merja Ikäheimo

Työskentelen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Palvelujärjestelmän kehittäminen tiimissä, tarkemmin asemanpaikkana Innokylä. Minua kiinnostaa yhteiskehittämisen menetelmien käyttöönotto, siihen liittyvä kulttuurinmuutos ja yhdessä tuotettujen ratkaisujen pullistelu ja käyttöönotto. Fasilitoin työpajoja, sparrailen kehittämisprosesseja ja arvioin kehittämistyön ratkaisuja. Koordinoin myös Innokylän Innovaatio- ja strategiaverkoston toimintaa. Kaiku-kehittäjävalmennuksen kävin vuosina 2020 – 2021. Uutena yhteistyöryhmän jäsenenä odotan pysähtymistä hektisen työarjen keskellä ja uusien ideoiden yhdessä kehittelyä – Kaiku yhteistyöryhmä tarjoaa mahtavan näköalapaikan valtion virastojen palveluiden ja työkäytäntöjen kehittämiseen.

Tarja Kantolahti

Tarja Kantolahti

Olen Tarja Kantolahti sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston toimintapolitiikkayksiköstä. Työtehtäväni ovat viime vuosina liittyneet työhyvinvointiin, työterveyteen ja -turvallisuuteen, työn ja työympäristön suunnitteluun ja erilaisiin työelämän kehittämiseen liittyvien projektien hallinnointiin. Kaiku-kehittäjäkoulutus (2021) johdatti minut mukaan tähän innostavaan yhteistyöryhmään, jossa tuetaan mm. ihmisten välisellä vuorovaikutuksella ja ratkaisukeskeisellä ajattelulla kehittämistyötä.

Olen vahvasti sitoutunut Kaiku-kehittäjien periaatteisiin esim. systeemisyyteen ja yhteistoiminnallisuuteen. Haluan kannustaa jokaista nostamaan esille työhön liittyviä ihan pieniäkin kehittämisen tarpeita ja kytkemään niitä mahdollisuuksien mukaan laajempiinkin kehittämiskokonaisuuksiin. Lisäksi haluan kannustaa kaikkia astumaan uuden oppisen ja syvällisen ajattelun mielenkiintoiselle elämämittaiselle polulle. Erilaisia oppimisympäristöjä ja ihmisten välisiä kohtaamismahdollisuuksia ajatusten vaihtamiselle on nykyään aivan valtavasti tarjolla. Jokaisella on erilainen näkökulma työn kehittämisen eri osa-alueisiin ja se on juuri tässä työssä erityisen kiinnostavaa. Uskon vahvasti siihen, että valtion työn tekemisen tapoja voidaan yhdessä kehittää yhä sujuvammaksi ja samanaikaisesti hyvinvointia laajemminkin edistäväksi. Otathan rohkeasti yhteyttä, niin vaihdetaan ajatuksia työn kehittämisestä.

Anne Kolehmainen

Olen Anne Kolehmainen ja työskentelen erityisasiantuntijana Opetushallituksessa ulkomaisten tutkintojen tunnustamisen yksikössä. Yhteistyöryhmässä haluaisin tarkastella vahvemmin valtiohallinnossa piileviä etuoikeuttavia valtamekanismeja- ja suhteita sekä sitä, miten ne tuottavat eriarvoisuutta ja estävät ihmiskeskeistä työskentelyä ja kehittämistä. Haluan purkaa asiantuntijuuden normatiivisuuksia ja edistää tosiasiallista yhdenvertaisuutta organisaatioiden käytänteissä, kuten rekrytoinneissa ja urakehitysmahdollisuuksissa. Valtionhallinto ei saa jäädä jälkeen moninaisen työelämän luomisessa vaan päinvastoin sen tulee näyttää esimerkkiä ja heijastaa paremmin yhteiskunnan väestön monimuotoisuutta.

Inka Koskiaho

Olen Inka Koskiaho ja työskentelen tällä hetkellä työterveyshoitajana ja työkykykoordinaattorina Puolustusvoimilla.  Olen tehnyt pitkän uran työterveyshuollossa eri organisaatioissa ja päässyt työskentelemään työterveysyhteistyössä suomalaisten työpaikkojen kanssa työterveyttä ja työhyvinvointia kehittäen yli 20 vuoden ajan. Viimeistelen parhaillaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon maisteriopintojani XAMK:ssa terveyden edistämisen linjalla, jossa olen opiskellut terveyden edistämistä, sote-alan johtamista, ohjausta ja valvontaa, työelämän tutkimista ja kehittämistä, työhyvinvoinnin johtamista, haasteellisten työelämätilanteiden kohtaamista, henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä, hyvinvointistrategioita sekä turvallisuusjohtamista. Opinnäytetyöni käsittelee osallisuutta ja osallisuuden kokemusta ja tämä on tärkeää myös työpaikoilla, jotta työntekijät voivat kokea voivansa olla yhdenvertaisia, toimia vastavuoroisesti sekä olla osallisena työyhteisöissä ja osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Olen kiinnostunut työelämän kehittämisestä ja mielelläni lähden laajentamaan osaamistani ja hyödyntämään kokemustani ja oppimaani uusissa tehtävissä. Olen liittynyt Kaiku-verkostoon vuoden 2022 alussa ja odotan innolla mitä uutta voin itse tuoda oman osaamiseni kautta verkostoon ja toisaalta mitä uutta voin oppia verkostossa työskentelemällä.

Anu Rahikainen 

fptbty

Olen Anu Rahikainen. Työskentelen Itä-Suomen poliisilaitoksessa henkilöstösuunnittelijana henkilöstön kehittämisen ja työhyvinvoinnin tehtävien parissa. Kaiku-yhteistyöryhmässä olen toiminut vuodesta 2020. Kaiku-verkostossa toimiminen on auttanut ymmärtämään sen, että oman organisaation ongelmat ovat myös monessa muussa organisaatiossa ongelmia. Yhteistyöryhmässä käsitellyt teemat, kuten yhdessä tekeminen ja työssä oppiminen, ovat synnyttäneet kehittämisideoita kokeiltavaksi omassa organisaatiossa. Yhteistyöryhmässä koen päässeeni tarkastelemaan näköalapaikalta, kuinka kehittämistä kehitetään eri virastoissa ja samalla kehittynyt itse omassa, vielä melko tuoreessa, kehittäjän roolissani.

Tarja Räty

Olen Tarja Räty, Tullin työhyvinvointipäällikkö. Olen toiminut pitkään erilaisissa asiantuntijatehtävissä työelämän kehittämisen parissa. Nykyiseen työhöni liittyy laaja-alainen työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen kehittäminen. Opiskelen jatkuvasti ja innostun helposti uusista ideoista. Tällä hetkellä syvennän osaamistani työyhteisösovittelusta.

Kaiku-yhteistoimintaryhmä antaa mahdollisuuden olla mukana organisaatioiden rajat ylittävässä keskustelussa ja kehittämistyössä. Kehittämisen tarpeet ovat usein samoja organisaatioista riippumatta. Ryhmässä voin muiden kehittäjien kanssa jakaa kokemuksia sekä rikastuttaa omaa ajatteluani. Yhdessä voimme tunnistaa yhteisiä haasteita, löytää kaikkia organisaatioita palvelevia ideoita ja toteuttaa niitä yhdessä.

Pidän uusien näkökulmien löytämisestä ja oman ajatteluni haastamisesta. Avoimilla kysymyksillä ja hyvällä porukalla löytää usein parhaimpia vastauksia. Haluan innostaa kaikki valtiolla toimivia osallistumaan systeemiseen ja yhdessä kehittämiseen.

Hanna Tamminen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Olen Hanna Tamminen, johtava asiantuntija Traficomin Hallintopalveluista. Toimin virastossamme erilaisissa kehittämistehtävissä tukien mm. yhteisten toimintatapojen, johtamisen ja osaamisen kehittämistä. Olen hämmästyksellä ja mielenkiinnolla seurannut sitä suurta murrosta, joka työelämässä on viime vuosina ollut käynnissä. Yksilö, yhteistyö, vuorovaikutus, osallisuus, kulttuuri, työn tekemisen tavat, hyvinvointi ovat teemoja, jotka nousevat yhä tärkeämpään rooliin samalla kun uskon että hierarkioiden ja byrokratian merkitys vähenee ja jalostuu uusia näkökulmia tukevaksi. Uutena jäsenenä Kaiku-yhteistyöryhmässä odotan mielenkiinnolla yhteisiä keskusteluja, kokemusten ja näkemysten jakamista. Yhdessä ideat myös jalostuvat ja avautuu uusia näköaloja.

Minna Wasenius, Suomen ympäristökeskus SYKE

Olen Minna Wasenius ja työskentelen Suomen ympäristökeskus SYKEssä. Olen työskennellyt SYKEssä ja sitä edeltävissä organisaatioissa reilut 30 vuotta ja henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen parissa aina vuodesta 1995 lähtien. Olen ollut mukana sektoritutkimuslaitosten Tulanet-oske ja sitä ennen Lynet-konsorttiossa vuodesta 2015 lähtien.

Vapaa-ajan harrastus on opiskelu ja kuntosaleilu sekä uinti koronan sallimissa rajoissa. Opiskelusta saa aina uusia ajatuksia ja ideoita työntekemiseen ja kehittämiseen eli noudatan ns. elinikäistä oppimista. Odotan uusien asioiden kehittämistä yhdessä uusien ihmisten kanssa yhteiseksi hyväksi.

Mimma Yli-Muilu, Digi- ja väestötietovirasto

Olen Mimma Yli-Muilu ja Kaiku-yhteistyöryhmän uusi jäsen. Työskentelen Digi- ja väestötietovirastossa HR-yksikön Osaamistiimissä, jonka vastuulle kuuluu mm. osaamisen kehittäminen, perehdytysprosessi ja työtyytyväisyyden mittaaminen. Näin parin vuoden etätyön jälkeen minua kiinnostaa erityisesti, miten työarjessa pääsisimme eroon palaveriputkista ja saisimme otettua taukoja työpäivän aikana, jotta palautumisemme ja luovuutemme olisi paremmassa jamassa. Myös oppimishetkien ja yhdessä oppimisen tapojen saaminen osaksi arkea on hyvin tärkeää. Muun muassa näissä asioissa koen Kaiku-yhteistyöryhmän ja -verkoston tärkeäksi yhteisöksi, jossa voidaan yhdessä kehittää työtämme ja työarkeamme parempaan suuntaan.