Kaiku-kehittäjäverkosto

Kaiku-kehittäjät ovat organisaatioiden omia asiantuntijoita, joille on läheistä työn tekemisen kehittäminen. He ovat sitoutuneet yhteisiin Kaiku-kehittäjän periaatteisiin. Monet pitkän linjan Kaiku-kehittäjät ovat käyneet Kaiku-koulutuksen (2002–2018) tai Valtiokonttorin uudistetun kehittäjävalmennuksen (2020 =>). Viime vuosina Kaiku-verkostoon on liittynyt myös muita valtion työelämän kehittämiseen sitoutuneita eri organisaatioiden asiantuntijoita. Tähän kehittäjien verkostoon ovat tervetulleita kaikki työelämän kehittämisen parissa työskentelevät, eikä liittymisen edellytys ole jokin tietty valmennus tai tutkinto.

Kaiku-kehittäjän periaatteet

Ihmislähtöisyys: Kehittämissä etusijalla ovat ihmisten (asiakkaiden, työntekijöiden) näkökulma

Monialaisuus: Kehittäjät tulevat eri toimialoilta ja organisaation tasoilta. He tekevät työtään oman substanssinsa ja kontekstinsa puitteissa siinä roolissa, mikä hänelle parhaiten sopii.

Systeemisyys: Kehittäjät tuntevat käytännön työtä ja sen tekijöitä. Toisaalta he myös tunnistavat rakenteet ja yhteydet, joissa yksilöt ja ryhmät toimivat. Kehittämisessään he osaavat ottaa nämä eri tasot huomioon. Kaiku-kehittäjä on eri tasojen välinen tulkki, joka osaa sanoittaa kehittämistä sekä systeemisestä, että yksikön näkökulmasta.

Yhteistoiminnallisuus: Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä osallistaen ja mukaan kutsuen. Kaiku-kehittäjät osaavat fasilitoida eri taustoista tulevien ihmisten tapaamisia.

Vuorovaikutuksen laatu: Kehittämisessä tärkeää on vuorovaikutukseen laadun kehittäminen mm. dialogisuuden lisääminen ja viestimisen monikanavaisuus.

Kaiku-verkosto on avoin, ja mukaan pääsee ilman virallista liittymistä tai ilmoittautumista. Verkoston tapahtumatiedotuslistoille kuuluvat kaikki Kaiku-koulutuksen ja kehittäjävalmennuksen käyneet, ja mukaan verkostotoimintaan pääsee myös tilaamalla Valtiokonttorin Työelämäpalveluiden uutiskirjeen ja osallistumalla tapahtumiin ja muuhun toimintaan. Kaikki valtionhallinnossa työskentelevät kehittäjät voivat liittyä myös yhteiselle Moodle-alustallemme – tervetuloa esittäytymään, avaamaan ja/tai osallistumaan keskusteluun.

Kaiku-koulutuksen ja kehittäjävalmennuksen käyneistä kehittäjistä ylläpidetään listaa, josta voit tarkistaa oman virastosi kehittäjät: Kaiku_kehittäjät_27072022

Kaiku-yhteistyöryhmä

Ryhmä koostuu virastoissa toimivista Kaiku-kehittäjistä sekä Valtiokonttorin edustajista. Yhteistyöryhmän jäseneksi halukkuudesta voi viestiä osoitteella tyoelamapalvelut@valtiokonttori.fi tai olemalla yhteydessä alla mainittuihin henkilöihin. Aika-ajoin saatamme myös viestiä mahdollisuudesta ilmoittautua mukaan joukkoon.

Tällä hetkellä yhteistyöryhmän jäseninä toimivat:

Merja Ikäheimo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tarja Kantolahti, sosiaali- ja terveysministeriö pj.
Hanna Tamminen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Minna Wasenius, Laura Karhu (sijainen), Suomen ympäristökeskus SYKE
Mimma Yli-Muilu, Digi- ja väestötietovirasto

Lisäksi kokouksiin osallistuvat myös Valtiokonttorin työelämäpalveluiden työntekijät. Työelämäpalveluista puheenjohtajan kumppanina on tällä hetkellä Juha-Petri Sievänen.

Yhteistyöryhmän jäsenten esittelyt

Merja Ikäheimo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Työskentelen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Palvelujärjestelmän kehittäminen tiimissä, tarkemmin asemanpaikkana Innokylä. Minua kiinnostaa yhteiskehittämisen menetelmien käyttöönotto, siihen liittyvä kulttuurinmuutos ja yhdessä tuotettujen ratkaisujen pullistelu ja käyttöönotto. Fasilitoin työpajoja, sparrailen kehittämisprosesseja ja arvioin kehittämistyön ratkaisuja. Koordinoin myös Innokylän Innovaatio- ja strategiaverkoston toimintaa. Kaiku-kehittäjävalmennuksen kävin vuosina 2020 – 2021. Uutena yhteistyöryhmän jäsenenä odotan pysähtymistä hektisen työarjen keskellä ja uusien ideoiden yhdessä kehittelyä – Kaiku yhteistyöryhmä tarjoaa mahtavan näköalapaikan valtion virastojen palveluiden ja työkäytäntöjen kehittämiseen.

Tarja Kantolahti, sosiaali- ja terveysministeriö

Tarja Kantolahti

Olen Tarja Kantolahti sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston toimintapolitiikkayksiköstä. Työtehtäväni ovat viime vuosina liittyneet työhyvinvointiin, työterveyteen ja -turvallisuuteen, työn ja työympäristön suunnitteluun ja erilaisiin työelämän kehittämiseen liittyvien projektien hallinnointiin. Kaiku-kehittäjäkoulutus (2021) johdatti minut mukaan tähän innostavaan yhteistyöryhmään, jossa tuetaan mm. ihmisten välisellä vuorovaikutuksella ja ratkaisukeskeisellä ajattelulla kehittämistyötä.

Olen vahvasti sitoutunut Kaiku-kehittäjien periaatteisiin esim. systeemisyyteen ja yhteistoiminnallisuuteen. Haluan kannustaa jokaista nostamaan esille työhön liittyviä ihan pieniäkin kehittämisen tarpeita ja kytkemään niitä mahdollisuuksien mukaan laajempiinkin kehittämiskokonaisuuksiin. Lisäksi haluan kannustaa kaikkia astumaan uuden oppisen ja syvällisen ajattelun mielenkiintoiselle elämämittaiselle polulle. Erilaisia oppimisympäristöjä ja ihmisten välisiä kohtaamismahdollisuuksia ajatusten vaihtamiselle on nykyään aivan valtavasti tarjolla. Jokaisella on erilainen näkökulma työn kehittämisen eri osa-alueisiin ja se on juuri tässä työssä erityisen kiinnostavaa. Uskon vahvasti siihen, että valtion työn tekemisen tapoja voidaan yhdessä kehittää yhä sujuvammaksi ja samanaikaisesti hyvinvointia laajemminkin edistäväksi. Otathan rohkeasti yhteyttä, niin vaihdetaan ajatuksia työn kehittämisestä.

Hanna Tamminen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Olen Hanna Tamminen, johtava asiantuntija Traficomin Hallintopalveluista. Toimin virastossamme erilaisissa kehittämistehtävissä tukien mm. yhteisten toimintatapojen, johtamisen ja osaamisen kehittämistä. Olen hämmästyksellä ja mielenkiinnolla seurannut sitä suurta murrosta, joka työelämässä on viime vuosina ollut käynnissä. Yksilö, yhteistyö, vuorovaikutus, osallisuus, kulttuuri, työn tekemisen tavat, hyvinvointi ovat teemoja, jotka nousevat yhä tärkeämpään rooliin samalla kun uskon että hierarkioiden ja byrokratian merkitys vähenee ja jalostuu uusia näkökulmia tukevaksi. Uutena jäsenenä Kaiku-yhteistyöryhmässä odotan mielenkiinnolla yhteisiä keskusteluja, kokemusten ja näkemysten jakamista. Yhdessä ideat myös jalostuvat ja avautuu uusia näköaloja.

Minna Wasenius, Suomen ympäristökeskus SYKE

Olen Minna Wasenius ja työskentelen Suomen ympäristökeskus SYKEssä. Olen työskennellyt SYKEssä ja sitä edeltävissä organisaatioissa reilut 30 vuotta ja henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen parissa aina vuodesta 1995 lähtien. Olen ollut mukana sektoritutkimuslaitosten Tulanet-oske ja sitä ennen Lynet-konsorttiossa vuodesta 2015 lähtien.

Vapaa-ajan harrastus on opiskelu ja kuntosaleilu sekä uinti koronan sallimissa rajoissa. Opiskelusta saa aina uusia ajatuksia ja ideoita työntekemiseen ja kehittämiseen eli noudatan ns. elinikäistä oppimista. Odotan uusien asioiden kehittämistä yhdessä uusien ihmisten kanssa yhteiseksi hyväksi.

Mimma Yli-Muilu, Digi- ja väestötietovirasto

Olen Mimma Yli-Muilu ja Kaiku-yhteistyöryhmän uusi jäsen. Työskentelen Digi- ja väestötietovirastossa HR-yksikön Osaamistiimissä, jonka vastuulle kuuluu mm. osaamisen kehittäminen, perehdytysprosessi ja työtyytyväisyyden mittaaminen. Näin parin vuoden etätyön jälkeen minua kiinnostaa erityisesti, miten työarjessa pääsisimme eroon palaveriputkista ja saisimme otettua taukoja työpäivän aikana, jotta palautumisemme ja luovuutemme olisi paremmassa jamassa. Myös oppimishetkien ja yhdessä oppimisen tapojen saaminen osaksi arkea on hyvin tärkeää. Muun muassa näissä asioissa koen Kaiku-yhteistyöryhmän ja -verkoston tärkeäksi yhteisöksi, jossa voidaan yhdessä kehittää työtämme ja työarkeamme parempaan suuntaan.