Hyppää sisältöön

Maa- ja metsätalouden sekä maankäytön uudet ratkaisut

10.11.2022 - Kestävä kehitys

Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden ja sen ympärille koottavan yhteistyöverkoston tavoitteena on vahvistaa maankäyttösektorin ilmastotyöhön liittyvää osaamista ja tietopohjaa. Lisäksi kokonaisuudessa tuetaan maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä tahoja ja mukana olevia toimijoita ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Ekosysteemin palvelulupaus on tarjota maankäyttösektorin eri toimijoille keinoja ja tukea ilmastokestäviin ratkaisuihin.

Visiona on luottamuksellisen ja vapaamuotoisen verkostomaisen toiminnan luominen, josta osallistujat voivat saada tietoa, tukea ja keinoja muutokseen, innostaa muita ja testata ideoita sekä lisätä yhteisymmärrystä. Päätavoitteet vuosille 2023-2024: (Yhteistyöverkoston toimeenpanemana / jalkauttamana tavoitteena)

Päätavoitteet vuosille 2023-2024:

1. Maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä
2. Hiilinielujen ja -varastojen vahvistamista
3. Luonnonvarojen kestävää käyttöä
4. Ilmastonmuutokseen sopeutumista
5. Oikeudenmukaista ja reilua siirtymää (mm. muutosvastaisuuden vähentämiseksi)
6. Turvemaiden ilmastokestävää käyttöä
7. Resurssitehokasta maankäyttöä ja maankäytön muutoksia
8. Muita hiilensidontaa ja -varastoja edistäviä toimia
9. Tiedon ja tietoisuuden levittämistä viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin
10. Yhteistyöverkoston hyödyntämistä seurannan ja arvioinnin kehittämiseen
11. Muita poikkileikkaavia toimenpiteitä

Ekosysteemin kehittämisen tarina

”Heinäkuussa valtioneuvostossa hyväksytyssä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa (MISU) määritetään keinot, joihin panostamalla vähennetään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön päästöjä sekä vahvistetaan hiilinieluja ja -varastoja. Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuus käynnistettiin jo suunnitelman valmistelun alkuvaiheessa keväällä 2020 mm. erilaisilla käytännön toimenpiteillä ja kansallisestikin mittavilla hankerahoitushauilla.

Lähes 130 rahoitetun hankkeen myötä on mobilisoitu laaja joukko toimijoita ja resursseja, jotka tuottavat uutta tutkittua tietoa maankäyttösektorin ilmastotoimista sekä pilotoivat ja jalkauttavat toimia käytännössä. Hankkeissa jo tuotettu tieto ja kokemukset olivat osa MISU:n valmistelun laajaa tietopohjaa ja hankkeissa myös toteutetaan suunnitelman toimia.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelun tukena oli poikkihallinnollinen työryhmä, ja työn edetessä järjestettiin vuorovaikutustilaisuuksia eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi Hiilestä kiinni -kokonaisuuteen kuuluvassa tutkimus- ja innovaatio-ohjelmassa on luotu ilmastoasioiden parissa työskenteleville nuorille tutkijoille koulutusta ja vertaistukea tarjoava verkosto. Verkosto mahdollistaa teemaan liittyvän tutkimuksen jatkuvuuden ja uudistumisen. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma on lähtökohta maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttamiselle. Tavoitteita ei ole vielä saavutettu, mutta olemme oikealla tiellä.”

Tiimiläiset: Marjaana Suorsa, Erika Keppola, Leena Kononen, Ari Mannonen, Tia-Maria Virtanen, (Reetta Sorsa 5/22 saakka).